نقش جیکسا در بازی مافیا

نقش جیکسا در بازی مافیا

طرف بازی مستقل

جیکسا در فاز شب نامیرا است هر شب توسط گرداننده بازی بیدار شده و ۳ نفر را انتخاب میکند و به یک نفر انها به انتخاب خود ارّه میدهد ، در فاز روز وقتی نوبت صحبت هر کدام از انتخاب شده های جیکسا رسید انها به اتاق گاز جیکسا فرا خوانده میشوند بعد از رسیدن نفر سوم به اتاق گاز همه ی بازی استاپ میشود تا گرداننده اعلام کند اره دست کیست اره دست هر کس باشد ان ۲ نفر ۱ دقیقه فرصت دارند تا به طور ازاد از خود دفاع کنند بعد از ۱ دقیقه کسی که اره دارد باید یکی از ان ۲ نفر را با اره بزند و از بازی خارج کند جکسا هر شخص را فقط یکبار میتواند به اتاق گازش فرابخواند .


سناریوهای مختلف بازی مافیا


کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده

قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو بازپرس

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

بازی ارتش سری

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو وایت شو

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

یاران مرگ (افزونه راز هیتلر)

قیمت ۹۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

راز هیتلر طرح خارجی

قیمت ۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰ تومان

کهربا دوئل

قیمت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کودتا شورش

قیمت ۲۶۵,۰۰۰ تومان

کدنیمز تصاویر

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

کدنیمز کلمات

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 10 عددی با کیف

قیمت ۷۶۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا 10 عددی مشکی با کیف

قیمت ۶۶۰,۰۰۰ تومان

Refresh