نقش جلب در بازی مافیا

نقش جلب در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

جلب جز مافیا ها می باشد و در شب اول بازی به انتخاب گرداننده یکی از نقش های شهروندی را بیدار می کند و می گوید جلب و یک شهروند دیگر به او لایک دهمد حالا اینکه آن شخص تشخیص دهد کی جلب است به عهده اوست.


Refresh