نقش هزار چهره در بازی مافیا

نقش هزار چهره در بازی مافیا

طرف بازی مستقل

هر شخصی که در روز از بازی خارج شود قابلیت آن شخص را به مدت یک روز دارد و همچنین در شب هر شخصی روی آن کاری بکند به خود آن شخص بر می گردد.اگر به عنوان شخصیت مستقل در بازی باشد باید تا ۳ نفر آخر بماند تا برنده شود.


Refresh