نقش همزاد در بازی مافیا

نقش همزاد در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

در ابتدای بازی متعلق به هیچ جناحی نیست و هر شب که بخواهد یک نفر را نشان می دهد و هر زمان از بازی که آن شخص حذف شود قابلیت او را دارا می شود.


Refresh