نقش فراماسون در بازی مافیا

نقش فراماسون در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

فراماسون یا ماسون بازی جز تیم شهروندان است و هر شب بیدار می شود و کسی که فکر می کند شهروند است را به گرداننده نشان می دهد و اگر آن شخص شهروند باشد بیدار می شود و همدیگر را می شناسند و این روند همینجور جلو می رود البته این شهروندان فقط همدیگر را می شناسند و حق اشاره و یا حرف زدن درباره نقششان در بازی باهم را ندارند و فقط می توانند مشورت کنند ولی اگر به اشتباه در شبی مافیا بیدار کنند همه باهم از بازی حذف می شوند.


Refresh