نقش کابوی در بازی مافیا

نقش کابوی در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

کابوی جز تیم شهروندان است و در هر جای بازی که حس کند ممکن است در روز با رای گیری از بازی خارج شود می تواند قبل از شروع رای گیری با اعلام کابوی می تواند به انتخاب گرداننده از چند نفر بازجویی کند و سپس یک نفر را با خود از بازی بیرون ببرد البته پس از خروج ساید آن شخص توسط حودش بلند اعلام می شود.


Refresh