نقش کرونا در بازی مافیا

نقش کرونا در بازی مافیا

طرف بازی مستقل

کرونا در واقع جز نقش های مستقل بازی هست به این صورت که چه شهروند چه مافیا را آلوده می کند و فقط در روز می تواند از بازی خارج شود و هرکس که در شب روی کرونا کاری انجام دهد اگر دکتر نجاتش نداده باشد فردا می میرد.و کرونا باید سعی کند تا آخر در بازی بماند و از بازی خارج نشود.


Refresh