نقش فرمانده در بازی مافیا

نقش فرمانده در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

فرمانده بازی پس از آنکه اسنایپر تیرش را شلیک کرد بیدار می شود و می تواند تایید یا عدم تایید به شلیک اسنایپر دهد و در صورتی که عدم تایید بدهد تیر اصابت نخواهد کرد.در برخی سناریو ها اگر به اشتباه شهروند بزنند فرمانده حذف خواهند شد.


Refresh