نقش کدنویس در بازی مافیا

نقش کدنویس در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

کدنویس در دو شب می تواند یا یک برنامه دو دویی بنویسد و یا یک برنامه سه متغیره و به گرداننده در شب اعلام کند اگر برنامه دو دویی باشد و دو مافیا کنار هم نشسته باشند گرداننده به او تایید می دهد و اگر برنامه سه تایی باشد و سه نفر کنار هم نشسته باشند گرداننده به او اعلام می کند.


Refresh