نقش بمب ساز در بازی مافیا

نقش بمب ساز در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

یک روز در طول بازی تا قبل از پایان مرحله اول رای گیری با اعلام کلمه بمب ساز بلند می شود. و با نزدیک شدن به یک نفر، او را بصورت انتحاری همراه با خود از بازی خارج می کند.


Refresh