نقش بازپرس در بازی مافیا

نقش بازپرس در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

بازپرس همانند کاراگاه است با این تفاوت که نمی تواند مستقیم استعلام کسی را بگیرد و فقط می تواند از گرداننده بپرسد این دو نفری که نشان می دهد در یک ساید هستند و یا نه ! گرداننده فقط می گوید ساید آن ها یکی هست یا نه و مافیایی و یا شهروندی آن ها را نمی گوید.


Refresh