نقش آهنگر در بازی مافیا

نقش آهنگر در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

آهنگر می تواند هر شب یک زره تن یک نفر بکند و آن فرد اگر در روز بخواهد به هر نحوی از بازی خارج شود خارج نمی شود و فقط زره او میافتد.


Refresh