نقش افسونگر در بازی مافیا

نقش افسونگر در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

افسونگر بازی جز تیم مافیا می باشد و هر شب می تواند نقش یک نفر را بلاک کند و آن شخص در شب از نقش خود نمی تواند استفاده کند و یا یک کلمه ۴ حرف به بالا را روی یک نفر افسون کند و گرداننده کلمه در اول روز اعلام می کند و اگر آن شخص فردا در روز از آن کلمه استفاده کند از بازی حذف می شود.


Refresh