بازی فان مافیا

بازی دوئل

در این بازی بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند سپس هرکس میبایست با نفر مقابل خود دوئل کند ! به این معنی که نفر مقابل در صفحه خیلی سریع با خود شخص جا به جا می شود و اگر درست شلیک کند آن شخص می میرد و اگر نزند خودش می میرد !

بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند !
مافیا ها :
1در دوئل میبایست شهروند رو به روی خود را بزند وگرنه خودش می میرد !
شهروندان :
1در دوئل میبایست مافیای رو به روی خود را بزند وگرنه خودش می میرد !
در آخر هر تیمی که بیشترین دوئل برنده را داشته باشد برنده است.

Refresh