سناریو آب و هوا بازی مافیا

این سناریو توسط محمد صالح یحیی آبادی طراحی شده است.

‼️در این سناریو تمام رای گیری ها با چشم بسته انجام میشود

در این سناریو آخر هر روز یک وضعیت آب و هوایی برای شب و روز آینده به طور تصادفی به دست گرداننده انتخاب می شود.

قابلیت بازی از ۶ تا ۱۶ نفر

نقش ها

شهروندان

کارشناس آب و هوا

سناریو آب و هوا بازی مافیا

یک بار در شب می تواند وضعیت هوای شب و روز بعدی را تغییر دهد.(بازی با تعداد بالا دوبار میتواند این کار را بکند) شبهای طوفانی یک نفر را انتخاب می کند که فردا حتماً به دفاع برود.

دکتر

سناریو آب و هوا بازی مافیا

هر شب می تواند یک نفر را نجات دهد خودش را یک بار میتواند نجات دهد.

حرفه ای

سناریو آب و هوا بازی مافیا

به تعداد مافیا ها تیر برای شلیک دارند و شب می تواند شلیک کند.اگر به شهروندان به اشتباه شلیک کند خودش کشته می‌شود.

جان سخت

سناریو آب و هوا بازی مافیا

یک جان و زره ی اضافی دارد و میتواند در دو شب استعلام کسانی که بیرون رفتند را بگیرد.

کاراگاه

سناریو آب و هوا بازی مافیا

شب ها می تواند استعلام یک نفر را برای مافیا بودن بگیرد پدر خوانده در حالت عادی استعلام اش منفی است.

رفتگر

سناریو آب و هوا بازی مافیا

رفتگر دو شب می‌تواند خودش را نجات بدهد و از یخبندانی شدن شهر و حذف خودش جلوگیری کند. اگر مافیا رفتگر را با حس ششم حدس بزند و رفتگر خودش را نجات نداده باشد ، پس فردا رفتگر از بازی بیرون می رود و فردا حتماً هوا یخبندان میشوند.(اگر تعداد بالا بود فردا و پس فردا یخبندانی اند)

شهردار

سناریو آب و هوا بازی مافیا

در آخر روز اگر رای گیری انجام شده بود و بالای یک نفر در رای گیری بود می تواند رای گیری را فقط ملقی کند یا به یکی رای مستقیم خروج بدهد.

تفنگدار

سناریو آب و هوا بازی مافیا

هر شب می تواند تفنگ مشقی به یک یا دو نفر بدهد ولی خودش یک تفنگ اصلی دارد تفنگدار تا زمانی که یک شب تفنگ اصلی اش را به یکی بدهد تفنگدار می ماند وقتی که تفنگ اصلی اش را به کسی داد شهروند ساده میشود. هر روز کسانی که به دست تفنگدار ، مسلح شده اند می‌توانند در زمان صحبت خود شلیک کنند اگر تفنگشان مشقی نباشد ، شخص هدف همان لحظه از بازی خارج می‌شود. درغیر این صورت اتفاقی نمی‌افتد.

خبرنگار

سناریو آب و هوا بازی مافیا

هرشب یا می تواند کسی را استعلام بگیرد که چه کسی مذاکره شده یا می تواند مارموز را حدس بزند. اگر در وضعیت یخبندان باشیم می تواند دو نفر را حدس بزند. ‼️استعلام مافیا های اولیه بازی برای شهردار منفی است.

شرخر

سناریو آب و هوا بازی مافیا

شب یک نفر را انتخاب می کند و فردا حق رای شخص انتخابی گرفته میشود.

شهروند ساده

سناریو آب و هوا بازی مافیا

بسته به تعداد افراد یک یا دو شهروند ساده.

مافیا ها

مافیا ها در این سناریو هر شب می توانند یکی از کارهای زیر را انجام بدهند:

به مذاکره دهنده فرصت مذاکره بدهند.

با حس ششم نقش یکی را حدس بزنند در صورت موفقیت آن

شخص در هر صورت از بازی خارج می‌شود مگر آنکه رفتگر را حدس بزنند و رفتگر خودش را نجات بدهد.

دو قابلیت بیشتر برای تعداد بالای 12 نفر

قابلیت کسی را بگیرند و او را خلع سلاح کنند

از گرداننده استعلام مارموز را بگیرند که آیا هنوز مافیا است یا نه.

دکتر لکتر

سناریو آب و هوا بازی مافیا

هر شب می تواند یکی از مافیا ها را از دست شلیک حرفه ای نجات دهد خودش را می تواند یک بار نجات دهد

مذاکره کننده‍

سناریو آب و هوا بازی مافیا

هر شب به دستور پدر خوانده میتواند یکی از شهر ساده حال حاضر شهر را حدس بزنند و در صورت موفقیت شهروند یک شهروند ساده انتخاب شده از این پس با مافیا بازی می کند

پدر خوانده

سناریو آب و هوا بازی مافیا

رئیس مافیا ست و تصمیم نهایی با گرفته میشود

برای تعداد بالای 12 نفر

مارموز

سناریو آب و هوا بازی مافیا

نقش بعدی مافیا که با بقیه مافیا بیدار نمیشود. مافیاست و یار هایش را نمی شناسد. ولی یارانش او را می شناسند. می تواند توسط خبرنگار خریداری بشود و در سمت شهر در نقش شهروند ساده بازی کند

جوکر

سناریو آب و هوا بازی مافیا

هر شب می‌تواند استعلام یک نفر را برای کارآگاه معکوس کند. استعلام خودش را یکبار میتواند معکوس کند.

آب و هوا

گردباد و طوفانی

سناریو آب و هوا بازی مافیا

گردباد و طوفان و وزش شدید باد نمی‌گذارد که شلیکی به هدف بخورد.

تفنگدار در این وضعیت اگر هنوز تفنگ اصلی اش را داشته باشد یا باید تفنگش را به کسی بدهد و یا اسلحه اش را زمین بگذارد و تفنگ مشقی بدهد در هر صورت باید از آن شب به بعد نامجهز شود. قابلیت شلیک مافیا و حرفه ای بسته است. شبهای طوفانی کارشناس آب و هوا می تواند یک نفر را انتخاب کند که فردا حتماً به دفاع برود.

باز و صاف

سناریو آب و هوا بازی مافیا

همه چیز در امن و امان . همه چیز عادی است فقط مافیا نمی تواند رفتگر را حدس بزند.

سرد و برفی

سناریو آب و هوا بازی مافیا

تمام ردپاها روی برف می‌ماند پس: جوکر نمیتواند از قابلیتش استفاده کند. استعلام کارآگاه حتی برای گادفادر مثبت است. مافیا اجازه دو قابلیت متفاوت دارد. رفتگر اجازه سیو خودش را ندارد.

یخبندان

سناریو آب و هوا بازی مافیا

شهر غرق در سرما است و دکتر ها نمیتوانند از خانه بیرون بیایند: دکتر و دکتر لکتر نمی توانند نجات بدهند. جان سخت فقط و فقط آن شب زره اش می افتد و قابل مذاکره می شود. خبری از استعلام جان سخت نیست. ‼️ بعد از این وضعیت دوباره نقش جان سخت به شخص برمی‌گردد مگر آنکه در این فاصله مافیا با او مذاکره کرده باشد. ‼️اگر جان سخت خریداری بشود نقش مافیای ساده بازی می‌گیرد . استعلام های باقی مانده به کارهای شرخر اضافه می‌شود . ‼️درصورتی که شرخر از بازی بیرون رفته باشد شهر قابلیت استعلام گرفتنی ندارد. خبرنگار دو بار استعلام دارد.

گرم و شرجی

سناریو آب و هوا بازی مافیا

هوا بسیار داغ و سوزنده است پس همه باید سریعتر به خانه بروند : نوبت صحبت یکی در میان است و فقط نصفی از بازیکنان اجازه صحبت دارند. چالش وجود ندارد. رای گیری با چشم باز هست. شهردار و شرخر قابلیت ندارند. شب به حالت عادی است

ابری و بارانی

سناریو آب و هوا بازی مافیا

مه و ابر همه جا را گرفته و قابلیت رویت و شناسایی هیچکس نیست : تمام استعلام ها غیرفعال است (اگر جوکر در سناریو باشد استعلام ها در این وضعیت میتواند معکوس باشد ) حس ششم کار نمیکند و فقط در صورتی کسی کشته می شود که هم تیر بخورد هم نجات داده شود. ‼️مثلاً : اگر مافیا به کسی شلیک کند و دکتر هم او را نجات بدهد در این صورت آن شخص فردا بیرون می رود . برای دکتر لکتر و حرفه‌ای هم همینطور است.

مدل چالش بیشتر

میتوان قابلیت سیو رفتگر را از خودش گرفت و به شهردار هم داد. یعنی شهردار هر وقت از راوی شنید که مافیا در حال استفاده از حس ششم است، میتواند آن شب بیدار شود، رفتگر را از داخل جمع حدس بزند و اگر درست حدس زد رفتگر آن نجات داده شود. (دوبار میتواند رفتگر را حدس بزند. )

ترتیب قابلیت ها در شب

کارشناس آب و هوا مافیا غیر از مارموز (حرکت انتخابی پدرخوانده و مذاکره کننده، دکتر لکتر، جوکر) دکتر شهردار در صورت داشتن قابلیت سیو رفتگر(مدل چالش بیشتر) حرفه ای تفنگدار کارآگاه خبرنگار جان سخت شرخر

مدل های پیشنهادی نقش ها بر اساس تعداد نفرات:

6 نفر: پدرخوانده ، دکتر لکتر ، حرفه ای ، دکتر ، کارشناس آب و هوا ،(یا جان سخت یا کارآگاه یا تفنگدار)

7،8 نفر : پدر خوانده ، مذاکره کننده ، خبرنگار ، دکتر ، شهروند ساده کارشناس آب و هوا،کارآگاه, (جان سخت یا تفنگدار یا شرخر)

8 نفر: پدر خوانده ، مذاکره کننده ، خبرنگار ، دکتر ، شهروند ساده کارشناس آب و هوا ، رفتگر، جان سخت

10 نفر: پدرخوانده ، مذاکره کننده ، مافیا ساده ، دکتر ، کارشناس آب و هوا ،خبرنگار ،کارآگاه ، شهروند ساده،جان سخت ،(یا رفتگر یا تفنگدار یا شرخر) 12نفر: پدرخوانده ، دکتر لکتر، مذاکره کننده ، مارموز ، کارشناس آب و هوا ، رفتگر ، دکتر ، حرفه ای ، خبرنگار ، جان سخت ، شهروند ساده ،(یا تفنگدار یا کارآگاه یا شرخر)

16 نفر: پدرخوانده، مذاکره کننده ، دکتر لکتر ، مارموز ، جوکر، کارشناس آب و هوا ، رفتگر ، تفنگدار ، دکتر ، حرفه ای ، کارآگاه، خبرنگار، دو شهروند ساده ، جان سخت،شرخر


خرید بازی و بردگیم
مافیا ده سناریو برتر
قیمت ۴۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده شرلوک هولمز
قیمت ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل سه گانه پدرخوانده
قیمت ۱۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو بازپرس
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد ZED
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده جک گنجشکه
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته گنجفه
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
فریب Deception
قیمت ۵۸۸,۰۰۰ ۵۴۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
بسته اصلی شب مافيا
قیمت ۶۸۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا زودیاک نسخه دو
قیمت ۵۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آخرين ايستگاه
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود