سناریو وضعیت قرمز بازی مافیا

اگر تعدادتون 6 نفر بود و خواستید مافیا بازی کنید می تونید وضعیت قرمز بازی کنید.

در این سناریو 2 مافیا ساده داریم و 4 شهروند ساده که فاز شب نداریم و مافیا ها همدیگر را نمی شناسند.

بازی 2 روز با چالش صحبت می شود.سپس باید رای گیری انجام شود و اگر کسی 3 رای بیاورد وارد دفاعیه می شود.

اگر کسی وارد دفاعیه نشد دوباره مجدد یک روز دیگر صحبت می کنیم.

برای خروج یک نفر باید نصف افراد رای دهند.در 6 نفر 3 رای و در 5 نفر هم 3 رای و ... .

هر کس که با رای از بازی خارج شود باید صادقانه ساید خود را اعلام کند و خارج شود.

از روز چهارم به بعد و یا پس از آنکه یک نفر از بازی خارج شد قابلیت دوئل در بازی آزاد می شود.

هر کس می تواند به یکی درخواست دوئل دهد و اگر آن شخص قبول کند هر دو طرف ساید خود را مخفیانه به یکی می گویند و آن شخص دو ساید را اعلام می کند.

در هر روز یک دوئل داریم و اگر دوئل نشود به رای گیری می رویم.