این صفحه مخصوص سناریو وکیل به صورت استاندارد ۱۰ نفره می باشد.
واسه موندن تو بازی وایت شو !
whitesho.com

به روز رسانی صفحه