این صفحه مخصوص سناریو تروریست به صورت استاندارد ۱۰ نفره می باشد.
برای موندن تو بازی وایت شو !
whitesho.com

Refresh