این صفحه مخصوص سناریو مذاکره کننده به صورت استاندارد 12 نفره می باشد.
برای موندن تو بازی وایت شو !
whitesho.com

Refresh