این صفحه مخصوص سناریو دربار به صورت استاندارد 10 نفره می باشد.
برای موندن تو بازی وایت شو !
whitesho.com

Refresh