آهنگ شب
توجه دکمه زیر مخصوص گرداننده بازی می باشد و اگر با گوشی کسی نقش پخش کرده اید لطفا دکمه بالا را مجدد بزنید.
این صفحه مخصوص سناریو دربار به صورت استاندارد 10 نفره می باشد.
برای موندن تو بازی وایت شو !
whitesho.com

Refresh