سناریو نقاب دار بازی مافیا

این سناریو توسط حسن قویدل طراحی شده است.

نقش های بازی

مافیا ها

رییس مافیا

استعلام او برای کارآگاه همیشه منفی است. تعیین شات شب در دست اوست. بدون تایید او یاکوزایی نمی تواند انجام بشود.

نقاب دار

استعلام او برای کاراگاه مثبت است. نه او یارانش، و نه یارانش او را نمی شناسند. در زمان شب ( با تیر مافیا) از بازی خارج نمیشود.

قدرت آلفا: نقاب دار برای یک شب در بازی می تواند استعلام کاراگاه را فریز کند. در آن شب کاراگاه استعلام هر کسی را که بگیرد، به او علامت خنثی از طرف گرداننده داده می شود و دیگر کاراگاه استعلام آن شخص را در کل بازی نمی تواند بگیرد .

قدرت بتا: نقاب دار یک شب در بازی میتواند نقش یک شهروند را حدس بزند، اگر درست حدس بزند گرداننده به نقاب دار تایید و اگر اشتباه حدس بزند عدم تایید می دهد. بازیکنی که نقشش توسط نقاب دار تشخیص داده شده باشد از همان شب متوجه می شود که تبدیل به شهروندساده شده است و از همان شب به بعد قابل یاکوزایی نیز می باشد.

نکته۱ :در صورت بیرون رفتن رییس و یاکوزا از بازی، در شب علنی اعلام می شود که «نقاب دار، نقاب از صورت برداشت و تیر تیم مافیا به دست نقاب دار می افتد!»

نکته۲:در حالت نکته ۱ ، ِ در صورت وجود فرد یاکوزایی شده ای در بازی، نقاب دار و یاکوزایی شده به هم معرفی، و از آن شب به بعد باهم بیدار می شوند.

نکته۳ :نقاب دار اگر از قدرت هایش استفاده نکرده باشد، در صورت بیدار شدن با یارهایش همچنان می تواند از آن ها استفاده بکند.

یاکوزا

استعلام او برای کارآگاه مثبت است. یک شب در بازی می تواند به جای تیر زدن، با موافقت رییس، دست به خودکشی بزند و یک نفر را به جای خودش انتخاب کند تا از شب بعد به تیم مافیا اضافه بشود. یاکوزا فقط شهروندهای ساده و نقاب دار را میتواند یاکوزایی کند.

سه حالت کلی یاکوزایی

فرد انتخاب شده توسط یاکوزا، اگر شهروند نقش دار و یا شهروند ساده ای باشد که توسط ژوپیتر از او محافظت شده، یاکوزا می میرد و گرداننده هم دست هیچ کس را لمس نمیکند که از شب بعد به تیم مافیا اضافه بشود.

فرد انتخاب شده توسط یاکوزا، اگر شهروند ساده ای باشد که ژوپیتر هم از او محافظت نکرده باشد، یاکوزا می میرد و گرداننده هم دست شهروند مورد نظر را لمس می کند تا از شب بعد به تیم مافیا اضافه بشود.

فرد انتخاب شده توسط یاکوزا، اگر نقاب دار باشد، یاکوزا نمیمیرد و گرداننده هم دست نقاب دار را لمس میکند تا از شب بعد همراه تیمش بیدار شود.

نکته۱ :انجام یاکوزایی توسط گرداننده علنی در شب اعلام میشود.

نکته۲ :بعد از اعلام یاکوزایی همه بازیکنان دست خود را جلو می آورند و تیم مافیا می خوابند، و درصورت یاکوزایی موفق، دست بازیکن مورد نظر لمس میشود و به او گفته میشود که از شب بعد به تیم مافیا اضافه میشود.

نکته۳:در شب یاکوزایی دکتر و اونجر از قدرتشان استفاده نمی کنند.

نکته۴ :استعلام فرد یاکوزایی شده، از همان لحظه که دستش توسط گرداننده لمس می شود، برای کارآگاه مثبت است.

شهروندان

کارآگاه

هر شب استعلام یک نفر را می گیرد. استعلام رییس مافیا و گروه شهروند برای او منفی خواهد بود. استعلام یاکوزا، نقاب دار و یاکوزایی شده برای او مثبت خواهد بود. در شبی که نقاب دار از قدرت آلفا استفاده کند، استعلام فرد انتخاب شده توسط کاراگاه تا پایان بازی خنثی خواهد بود. استعلام فرد یاکوزایی شده از همان لحظه که دستش لمس می شود، برای کاراگاه مثبت می شود.

دکتر

هر شب ۱ نفر را می تواند نجات دهد. خودش را ۲بار در کل بازی می تواند نجات بدهد.

ژوپیتر

از شهروندهای ساده در مقابل یاکوزایی شدن و پیوستن به تیم مافیا جلوگیری میکند. هر شب فقط از یک نفر می تواند محافظت کند.

رونانت

اگر در شب مورد حمله تیم مافیا قرار بگیرد، و توسط دکتر نجات داده نشود، اول روز بعد به صورت علنی توسط گرداننده نشان داده و گفته می شود که در شب گذشته ِِونانت مورد حمله تیم مافیا قرار گرفته و امروز تا پایان رای گیری داخل بازی می ر ِِونانت در روز اعلام شدن نقشش توسط گرداننده هم حق رای دفاعیه و حق رای ماند.ر خروج به افراد داخل بازی را دارد. ِِونانت توسط گرداننده، تمامی قوانین بازی(تعداد آرا و ..) با در در روز اعلام نقش ر ِِونانت و به حساب آوردنش در تعداد بازیکن های آن روز اجرا می نظر گرفتن حضور ر شود.

اونجر

یک بار کشته شب را اگر درست حدس بزند، برای انتقام گرفتن، از طرف گرداننده یک تفنگ دریافت می کند. در تعداد ده، نه و هشت نفر، دو حق حدس و از هفت نفر به بعد یک حق حدس در هر شب برای تشخیص کشته دارد. از لحظه ای که اونجر تفنگ دریافت می کند تا زمانی که داخل بازی باشد، حق استفاده از تفنگش را در روز و قبل از شروع رای گیری دارد. نحوه گرفتن انتقام (استفاده از تفنگ) به این صورت است که هر جا داخل روز و قبل از شروع رای گیری، اعلام تفنگ بشود از سمت اونجر، گرداننده آن را تایید می کند و از اونجر می خواهد که یک نفر را برای بازخواست و یا مشورت کردن انتخاب کند. اونجر یک دقیقه فرصت صحبت با آن فرد را دارد و سپس باید بلافاصله حتما تفنگش را به سمت یکی از بازیکن ها بگیرد و در همان لحظه از آن استفاده کند. کسی که با تفنگ اونجر کشته می شود، سایدش علنی بعد از وصیتش توسط گرداننده اعلام می شود. اونجر در شب یاکوزایی از قدرتش نمی تواند استفاده کند.

نکته۱ :اونجر فقط در ازای انتخاب کشته ی قطعی در شب، تفنگ می گیرد، پس انتخاب کشته ای که توسط دکتر سیو شده است تفنگی به اونجر نمی رساند.

نکته۲ :از آن جایی که ر می شود، اگر اونجر او را به عنوان کشته ی شب حدس بزند ، تفنگی به اونجر نمی رساند.


خرید بازی و بردگیم
مافیا ده سناریو برتر
قیمت ۴۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده شرلوک هولمز
قیمت ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل سه گانه پدرخوانده
قیمت ۱۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو بازپرس
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد ZED
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده جک گنجشکه
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته گنجفه
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
فریب Deception
قیمت ۵۸۸,۰۰۰ ۵۴۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
بسته اصلی شب مافيا
قیمت ۶۸۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا زودیاک نسخه دو
قیمت ۵۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آخرين ايستگاه
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود