آهنگ های بازی مافیا

اگر بازی ای انجام می دهید که نیاز دارید در شب آهنگی پخش شود تا بازیکنان صدای حرکت یکدیگر را متوجه نشوند می توانید از آهنگ های زیر استفاده نمایید.
30
25
20

آهنگ شب برای نشنیدن صدای حرکت بازیکنان

آهنگ هشدار برای اتمام صحبت

آهنگ شلیک گلوله (ورژن یک)

آهنگ شلیک گلوله (ورژن دو)

آهنگ خنده شیطانی (ورژن یک)

آهنگ خنده شیطانی (ورژن دو)


Refresh