آهنگ های بازی مافیا

اگر بازی ای انجام می دهید که نیاز دارید در شب آهنگی پخش شود تا بازیکنان صدای حرکت یکدیگر را متوجه نشوند می توانید از آهنگ های زیر استفاده نمایید.

30
25
20
آهنگ شب نسخه یک
آهنگ شب نسخه دو
آهنگ شب نسخه سه
آهنگ شب نسخه چهار
آهنگ شب نسخه پنج
آهنگ شب نسخه شش
آهنگ شب نسخه هفت
آهنگ شب نسخه هشت
آهنگ شب نسخه نه
آهنگ شب نسخه ده

آهنگ های بدون کپی رایت برای یوتیوب و اینستاگرام

آهنگ شب نسخه یازده
آهنگ شب نسخه دوازده
آهنگ شب نسخه سیزده
آهنگ هشدار برای اتمام صحبت
آهنگ شلیک گلوله (ورژن یک)
آهنگ شلیک گلوله (ورژن دو)
آهنگ خنده شیطانی (ورژن یک)
آهنگ خنده شیطانی (ورژن دو)

Refresh