شات لینک بازی مافیا

در بازی های زیر 9 نفره و جایی که تعداد بازیکنان برای بازی مافیا کم است می توانید با شات لینک مافیا بازی کنید.

بازیکنان تشکیل می شوند از شهروندان ساده و مافیا های ساده برای مثال در بازی 7 نفره 2 نفر مافیا ساده داریم و 5 نفر شهروند ساده.

شب معارفه ای وجود ندارد و دو دور بازیکنان صحبت می کنند سپس رای گیری انجام می شود و هر کس در رای گیری از بازی بیرون برود سایدش خوانده می شود.

وقتی شب می شود ابتدا دو مافیا باید یک شات لینک بزنند به این صورت که اگر بازیکن 1 شات لینکش بازیکن 7 باشد و بازیکن 2 هم شات لینکش 7 باشد می توانند باهم بیدار شوند.

تا زمانی که شات لینک به یکدیگر نزنند در شب با هم بیدار نمی شوند.

شات کشتن شهروند هم به این صورت هست که هر مافیا بیدار می شود و میبایست یک نفر را بکشد اگر هر دو شات به یک نفر باشد آن شخص کشته می شود.


Refresh