بازی فان مافیا

بازی حدس نقش

در این بازی شما میبایست نقش تمامی افراد بازی را به صورت حسی حدس بزنید ! سپس در انتهای بازی طبق حدسیات شما بازی به شما امتیاز می دهد و همچنین تمامی بازیکنان می توانند ببینند چه کسی چه نقش هایی را حدس زده است :)

مافیا ها همدیگر را می شناسند !
مافیا ها :
1اگر دقیق نقش کسی را حدس بزنید 10 امتیاز
2اگر دقیق نقش شهروند ساده را حدس بزنید 8 امتیاز
شهروندان :
1اگر رییس مافیا را دقیق حدس بزنید 12 امتیاز
2اگر دقیق نقش را حدس بزنید 10 امتیاز
3اگر دقیق حدس نزنید ولی مافیا حدس بزنید 8 امتیاز
در آخر پس از یک راند بازی و یا چندین راند بازیکنان بر اساس امتیاز گرفته شده به سه دسته کینگ ها و هویج ها و تبر های طلایی تقسیم بندی می شوند :)
1 کینگ ها افرادی که بیشترین امتیاز را کسب کرده اند.
1 هویج ها افرادی که نه کینگ هستند و نه تبر را هویج می نامیم :)
1 تبر های طلایی افرادی که بدترین حدس ها را زده اند و کمترین امتیاز را دارند.

Refresh