کارت های حرکت آخر در بازی مافیا

اگر کارت های سناریو های مختلف را نمی دانید می توانید از صفحه اول سایت آن ها را مشاهده بفرمایید.
دروغ سیزده
یک دروغ درباره خودش می گوید و گرداننده بازی تایید می کند.
فرش قرمز
فردی که فرش قرمز بگیرد فردا مستقیم به دفاعیه می رود.
مسیر سبز
فردی که مسیر سبز بگیرد به هیچ عنوان فردا در دفاعیه نمی رود.
شلیک نهایی
در اول شب به جای مافیا این شخص شلیک می کند.
ذهن زیبا
اگر نقش کسی را دقیق حدس بزند در بازی می ماند.
بی خوابی
شب نمی شود و مستقیم به روز بعد می رویم.
خداحافظی کن
در بازی هیچ اتفاقی رخ نمی دهد و به ادامه بازی می پردازیم.
افشای نقش
این شخص یک نفر از بازیکنان را انتخاب می کند و گرداننده نقش آن شخص را برای همه افشا می کند.
روز جشن مافیا
فردا توی روز هیچکس از بازی بیرون نمی رود.
شهر در امان
امشب در شب هر شهروندی به هر دلیلی کشته شود از بازی خارج نمی شود حتی اگر کلانتر و یا حرفه ای اشتباه بزنند.
روز محاکمه
فردا به محض اینکه روز شود رای گیری می شود و صحبتی انجام نمی شود.
اعلام حضور
اگر رییس مافیا در بازی باشد توسط گرداننده اعلام می شود.
سر شماری
تعداد مافیا و تعداد شهروند مانده در بازی اعلام می شود.
نبش قبر
اگر کسی از بازی بیرون رفته به انتخاب این شخص نقشش گفته می شود.
افشای هویت
نقش این شخص توسط گرداننده اعلام می شود.
روز سکوت
یک نفر را انتخاب می کند و این شخص فردا سکوت است.
بخت و اقبال
یک نفر را انتخاب می کند و گرداننده بین این دو بازیکن قرعه مرگ میاندازد و کسی که ببرد تو بازی می ماند.
شانس آوردی
از بازی خارج نمی شوی و در بازی می مانی.
سر گیجه
به صورت پنهانی یک نفر رو به گرداننده بگو این شخص 24 ساعت از نقشش نمی تواند استفاده کند.

بازی های دست جمعی و گروهی

کارت بازی شبکه سلامت سناریو ناتو

کارت بازی شبکه سلامت سناریو ناتو (مینی)

کارت بازی شبکه سلامت سناریو مذاکره کننده

کارت بازی شبکه سلامت سناریو مذاکره کننده (مینی)

کارت بازی شبکه فیلیمو دکتر لکتر (مینی)

راز هیتلر

راز هیتلر لوکس

شب های مافیا شبکه فیلیمو

بسته اصلی شب مافيا

آخرين ايستگاه

فرار از جهنم (Premium)

فرار از جهنم (Lite)

جاماییکا


Refresh