کارت های نقش بازی آخرین ایستگاه

رند

رند

قلچماق

قلچماق

نمیر

نمیر

دانا

دانا

طبیب

طبیب

ازبک

ازبک

ابله

ابله

خلاصی

خلاصی

مخبر

مخبر

مکاره

مکاره

شوکران

شوکران

معتمد

معتمد

دشنه

دشنه

پیر

پیر

مرموز

مرموز

ساکت

ساکت

دلربا

دلربا