برای موندن تو بازی ، وایت شو!
کشف رازی پنهان !
کشف خائن و شاهد !
پیدا کردن مزدور ها و متحدین !
راز مرلین باید مخفی باشد !
یاران مرگ میان ما هستند !
هم خون های ما خیانت کردند !
بلدی بلوف بزنی یا نه؟!

Refresh