سناریو پدرخوانده بازی مافیا

این سناریو که به روایت سعید ابوطالب است در واقع سناریو دوم شب های مافیا محسوب می شود که توسط بازیگران در چندین فصل توسط فیلم نت پخش شد.حال این سناریو جدید قرار است از شبکه خانگی فیلم نت پخش شود.

ترتیب بیدار شدن نقش ها در بازی

1نوستراداموس (فقط شب معارفه)
2اعضا تیم مافیا
3دکتر واتسون
4لئون
5همشهری کین
6کنستانتین

قوانین و توضیحات بازی

بازی پدرخوانده، یک بازی دورهمی نقش مخفی بر پایه استدلال و استنتاج است. در بازی پدرخوانده؛ بازیکن ها به سه دسته اکثریت شهروند٬ تیم مافیا و تک نقش مستقل تقسیم میشوند.

نقش هایی که از ابتدا جز صاحب نقش و گرداننده کسی از آن مطلع نیست. هدف شهروندان در دست گرفتن شهر و پاکسازی از مافیا هاست و پیروزی مافیاها در گرو برابری با تعداد شهروندان است. نقش مستقل خود انتخاب میکند با کدام تیم بازی کرده و سعی در پیروزی ساید مورد نظر دارد.

بازی در دو بخش شب ها و روز های متوالی انجام میشود. در روز معارفه٬ همه نقش خود را میدانند اما اعضای مافیا همتیمی های خود را نمیشناسند. بازیکنان 30 ثانیه فرصت دارند تا گفتگو کنند و خود را معرفی کنند )روز معارفه چالش ندارد .(سپس در شب معارفه گرداننده تیم مافیا را بیدار میکند تا همدیگر را بشناسند.

از آغاز هر روز گرداننده به اختیار خود به بازیکنان نوبت میدهد تا حداکثر 40 ثانیه به گفتگو بپردازند. روز ها همه نقش شهروند را بازی میکنند و در فرایند اتهام زنی٬ به چالش کشیدن، دفاع و رای گیری تالش میکنند اعضای مافیا را کشف و با اکثریت ارا از شهر خارج کنند. در زمان گفتگو بازیکنان دیگر در سکوت کامل میتوانند با عالمت دست تائید یا عدم تائید خود را نشان دهند.

در گفتگو هرکس میتواند دیگران را به مافیا بودن متهم کند یا به شهروند بودن اتهام را از آنان صلب کند اما هیچ کس حق ندارد به نقش و توانایی های شب خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم اشاره کند و یا درباره نقش خود بلوف بزند – اطالق به نقش ها و اتفاقات شب ممنوع است

هر روز پس از گفتگو با رای گیری مرحله اول٬ بازیکنانی که بیشترین رای اتهام نصف منهای یک دریافت کرده اند به دفاع میروند و از خود در برابر اتهامات دفاع میکنند. با رای گیری مرحله دوم که در روز و در برابر انظار همه بازیکنان اجرا میگردد (با اکثریت نسبی٬ فردی که بیشترین رای را آورده از شهر اخراج میشود) اگر تنها یک نفر به دفاع برسد، با حد نصاب ذکر شده در بالا خارج خواهد شد. اگر دو نفر و بیشتر به دفاع بیایند ٬هرکس تعداد بیشتری رای بیاورد از بازی خارج میشود)اگر همه صفر رای بیاورند در بازی خواهند نشست(و تعداد رای دادن به افراد حتی در دور دوم آزاد است حتی افرادی که در دفاع هستند میتوانند رای بدهند. اگر تعداد رای دور دوم دو نفر یکسان باشد٬ قرعه مرگ بازیکن اخراجی را تعیین میکند.زمان دفاع 40 ثانیه می باشد.

در پایان رای گیری هر روز بازیکن اخراجی از بین شش کارت حرکت اخر یک کارت را به طور تصادفی انتخاب میکند. تنها با برداشتن اتفاقی کارت ذهن زیبا و حدس درست نقش نوستراداموس او بدون اعالم نقشش از سوی گرداننده به جای نوستراداموس به بازی بر میگردد. بازیکنی که رای خروج اورده است٬ امکان صحبت )وصیت ( ندارد و تنها باید به کارت حرکت اخر خود اکتفا کند. کارت های حرکت اخر باید اجرا شوند. ) اکت اجباریست ( در ابتدای هر روز گرداننده برای استعالم نقش های خارج از بازی رای گیری میکند. این رای گیری برای استعالم فقط 2 بار در کل بازی ممکن است. با نظر اکثریت بازیکنان گرداننده فقط ساید بازیکنان اخراجی را فاش میکند. استعالم نوستراداموس؛ مستقل خواهد بود

در بازی 2 استعالم وضعیت وجود دارد که با اعالم ساید انجام میگیرد.نوستراداموس با ساید مستقل اعالم میشود.

1 مافیا در شب٬ باید از میان قابلیت های ساول و پدرخوانده یکی را انتخاب کند؛ یعنی؛ ۱ -یا تیر شلیک میشود ؛ ۲ -یا پدرخوانده از حس ششم خود استفاده میکند ؛ ۳ -یا ساول یکی از شهروندان ساده را میخرد ؛ و نمیتوان همه قابلیت ها را در یک شب استفاده کرد. دیگر بازیکنان نمیدانند که تیم مافیایی در شب از چه قابلیتی استفاده کردند. تنها درصورتی که پدرخوانده از حس ششم به درستی استفاده کرده باشد٬ بازیکنان صبح با اعالم فرد افشا شده توسط گرداننده متوجه میشوند که پدرخوانده از حس ششم استفاده کرده است.
2در شبی که قرار است ساول گود من خریداری کند،گرداننده اعالم میکند که قرار است خریداری توسط تیم مافیا انجام گیرد.
3 اگر نوستراداموس از بین 3 انتخاب استعلام 2 مافیا را بگیرد باید در ساید مافیا بازی کند.
3 اگر نوستراداموس کارت ذهن زیبا بکشد خودش را حدس می زند و به بازی بر می گردد ولی دیگر زره شب ندارد.

نقش های بازی

پدرخوانده

پدرخوانده

او از یک بار شلیک شب لئون مصون است.یک جلیقه دارد.تعیین شلیک شب از طرف گروه به عهده پدرخوانده است و اگر از بازی خارج شود دیگر اعضا به جای او شلیک می کنند.پدرخوانده دارای توانایی حس ششم است و اگر در شب... جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید. بیشتر بدانید

ساول گودمن

ساول گودمن

اگر فردی از گروه مافیا خارج شود ساول می تواند جای شلیک شب معامله و خریداری انجام دهد.ساول گودمن فقط یکبار می تواند یکی از شهروندان ساده را به یک مافیای ساده تبدیل کند.با علامت او همان شب گرداننده آن ف... جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید. بیشتر بدانید

ماتادور

ماتادور

شب ها با تیم مافیا بیدار می شود و هر شب از توانایی خود استفاده می کند.در شب هر بازیکنی را نشان دهد توانایی شب او را آن شب از وی خواهد گرفت و فرد نشان شده اگر بیدار شود با ضربدر گرداننده مواجه می شود ا... جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید. بیشتر بدانید

نوستراداموس

نوستراداموس

در شب معارفه گرداننده او را بیدار می کند.نوستراداموس به انتخاب خود سه بازیکن را به گرداننده نشان می دهد.سپس گرداننده به او تعداد مافیا های موجود در میان این سه را اعلام می کند و پیش بینی او مبنی بر پی... جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید. بیشتر بدانید

دکتر واتسون

دکتر واتسون

هرشب می تواند جان یک نفر چه عضو مافیا و چه عضو شهروندی را نجات دهد.جان خودش را یکبار می تواند در طول بازی نجات دهد ولی در نجات جان دیگران محدودیتی ندارد.... جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید. بیشتر بدانید

لئون حرفه ای

لئون حرفه ای

هرشبی که بخواهد می تواند به یکی از اعضای تیم مافیا شلیک کند.اما با شلیک اشتباه به شهروندان به مجازات خودش کشته می شود و دکتر نمی تواند او را نجات دهد.لئون یک جلیقه دارد که یکبار از تیر نجات پیدا می کن... جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید. بیشتر بدانید

همشهری کین

همشهری کین

شهروندی است که در یکی از شب ها به انتخاب خود به دعوت گرداننده یکی از بازیکنان را نشان می دهد.اگر یک مافیا را درست نشان کرده باشد صبح روز بعد گرداننده ساید مافیای نشان شده را در جمع افشا می کند.و همشهر... جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید. بیشتر بدانید

کنستانتین

کنستانتین

گرداننده کنستانتین را بیدار می کند تا او به انتخاب خود و تنها یک بار یک نفر از بازیکنان اخراجی اعم از مافیا شهروند و یا مستقل را به بازی برگرداند.غیر از نقش های افشا شده.توانایی های بازیکن احضار شده ا... جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید. بیشتر بدانید

شهروند

شهروند

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.... جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید. بیشتر بدانید

اگر این بازی را دوست دارید می توانید در وایت شو بدون نیاز به کاغذ و خودکار در این لینک به راحتی تقسیم نقش انجام دهید و بازی کنید.

کارت های حرکت آخر

سکوت بره ها

بازیکن اخراجی با نشان کردن دو نفر٬ آنان را بمدت یک روز سایلنت کرده و افرادی که نشان شده باشند٬ فردا حتی در دفاع امکان صحبت کردن ندارند. اگر تعداد بازیکنان به نصف رسید٬ در سکوت بره ها یک نفر سایلنت خواهد شد.

افشای هویت

اگر بازیکن اخراجی این کارت را انتخاب کند٬ گرداننده بدون نیاز به استعالم جمعی نقش دقیق او را فاش میکند و او از بازی بیرون میرود. در این حالت امکان بازگشت به بازی توسط کنستانتین را ندارد.

ذهن زیبا

اگر صاحب این کارت بتواند فقط نوستراداموس را از بین بازیکنان داخل بازی شناسایی کند. به بازی برمیگردد و نوستراداموس بجای او از بازی خارج میشود.

اگر نوستراداموس این کارت را انتخاب کند٬ بدون نیاز به استعالم به بازی باز میگردد اما سپر وی از بین رفته و با شلیک شب کشته خواهد شد

دستبند

بازیکن اخراجی با کارت دستبند هرکس را نشان کند٬ توانمندی های ان شب را از وی میگیرد.

نکته: اگر تنها یک مافیا در بازی مانده باشد و کارت دسبتند دریافت کرده باشد٬ همچنان امکان شلیک خواهد داشت. )شات مختص به یک مافیا نیست٬ یک توانایی تیمی است(

تغییر چهره

بازیکن قبل از خروج کارت نقش خود را با یکی از بازیکنان عوض می کند.

دوئل

در این بازی دوئل توسط ۲ نفر در دفاع اجرا میشود. به این صورت که اگر دو نفر یا بیشتر به رایگیری دور دوم راه پیدا کرده باشند به جای دفاع از خود به مدت یک دقیقه)4 تایم 30 ثانیه،رفت و برگشتی( به صورت پرسش و پاسخ یکدیگر را به چالش میکشند به امید انکه شهروندان از مان آنان مافیا را پیدا کند.

ویدئو آموزش بازی

تمامی حقوق این سناریو متعلق به شرکت ویستا مدیا و تجارت خلاق مدیا می باشد.

خرید بازی و بردگیم
مافیا ده سناریو برتر
قیمت ۴۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده شرلوک هولمز
قیمت ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل سه گانه پدرخوانده
قیمت ۱۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو بازپرس
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد ZED
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده جک گنجشکه
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته گنجفه
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
فریب Deception
قیمت ۵۸۸,۰۰۰ ۵۴۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
بسته اصلی شب مافيا
قیمت ۶۸۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا زودیاک نسخه دو
قیمت ۵۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آخرين ايستگاه
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود