سناریو پدرخوانده جک گنجشکه بازی مافیا

این سناریو که به روایت سعید ابوطالب است در واقع سناریو دوم شب های مافیا محسوب می شود که توسط بازیگران در چندین فصل توسط فیلم نت پخش شد.حال این سناریو جدید قرار است از شبکه خانگی فیلم نت پخش شود.

ترتیب بیدار شدن نقش ها در بازی

1اعضا تیم مافیا
2دکتر واتسون
3لئون
4همشهری کین
5کنستانتین
6جک گنجشکه

قوانین و توضیحات بازی

بازی پدرخوانده جک گنجشکه، یک بازی دورهمی نقش مخفی بر پایه استدلال و استنتاج است. در بازی پدرخوانده جک گنجشکه؛ بازیکن ها به سه دسته اکثریت شهروند٬ تیم مافیا و تک نقش مستقل تقسیم میشوند.

نقش هایی که از ابتدا جز صاحب نقش و گرداننده کسی از آن مطلع نیست. هدف شهروندان در دست گرفتن شهر و پاکسازی از مافیا هاست و پیروزی مافیاها در گرو برابری با تعداد شهروندان است البته به جز جک.

بازی در دو بخش شب ها و روز های متوالی انجام میشود. در روز معارفه٬ همه نقش خود را میدانند اما اعضای مافیا همتیمی های خود را نمیشناسند. بازیکنان 30 ثانیه فرصت دارند تا گفتگو کنند و خود را معرفی کنند روز معارفه چالش ندارد .سپس در شب معارفه گرداننده تیم مافیا را بیدار میکند تا همدیگر را بشناسند.

از آغاز هر روز گرداننده به اختیار خود به بازیکنان نوبت میدهد تا حداکثر 40 ثانیه به گفتگو بپردازند. روز ها همه نقش شهروند را بازی میکنند و در فرایند اتهام زنی٬ به چالش کشیدن، دفاع و رای گیری تالش میکنند اعضای مافیا را کشف و با اکثریت ارا از شهر خارج کنند. در زمان گفتگو بازیکنان دیگر در سکوت کامل میتوانند با عالمت دست تائید یا عدم تائید خود را نشان دهند.

در گفتگو هرکس میتواند دیگران را به مافیا بودن متهم کند یا به شهروند بودن اتهام را از آنان صلب کند اما هیچ کس حق ندارد به نقش و توانایی های شب خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم اشاره کند و یا درباره نقش خود بلوف بزند – اطلاق به نقش ها و اتفاقات شب ممنوع است

هر روز پس از گفتگو با رای گیری مرحله اول٬ بازیکنانی که بیشترین رای اتهام نصف منهای یک دریافت کرده اند به دفاع میروند و از خود در برابر اتهامات دفاع میکنند. با رای گیری مرحله دوم که در روز و در برابر انظار همه بازیکنان اجرا میگردد (با اکثریت نسبی٬ فردی که بیشترین رای را آورده از شهر اخراج میشود) اگر تنها یک نفر به دفاع برسد، با حد نصاب ذکر شده در بالا خارج خواهد شد. اگر دو نفر و بیشتر به دفاع بیایند ٬هرکس تعداد بیشتری رای بیاورد از بازی خارج میشود)اگر همه صفر رای بیاورند در بازی خواهند نشست(و تعداد رای دادن به افراد حتی در دور دوم آزاد است حتی افرادی که در دفاع هستند میتوانند رای بدهند. اگر تعداد رای دور دوم دو نفر یکسان باشد٬ قرعه مرگ بازیکن اخراجی را تعیین میکند.زمان دفاع 40 ثانیه می باشد.

1 مافیا در شب٬ باید از میان قابلیت های ساول و پدرخوانده یکی را انتخاب کند؛ یعنی؛ ۱ -یا تیر شلیک میشود ؛ ۲ -یا پدرخوانده از حس ششم خود استفاده میکند ؛ ۳ -یا ساول یکی از شهروندان ساده را میخرد ؛ و نمیتوان همه قابلیت ها را در یک شب استفاده کرد. دیگر بازیکنان نمیدانند که تیم مافیایی در شب از چه قابلیتی استفاده کردند. تنها درصورتی که پدرخوانده از حس ششم به درستی استفاده کرده باشد٬ بازیکنان صبح با اعالم فرد افشا شده توسط گرداننده متوجه میشوند که پدرخوانده از حس ششم استفاده کرده است.
2در شبی که قرار است ساول گود من خریداری کند،گرداننده اعالم میکند که قرار است خریداری توسط تیم مافیا انجام گیرد.
3 اگر جک و دو شهروند و سه مافیا در بازی باشد بازی تمام نشده است.
3 اگر جک کارتش شو شده باشد در ذهن زیبا باید فرد طلسم شده را حدس بزند.
4 اگر همشهری کین شات شب شود استعلامش اعلام نمی شود.
5 اگر جک بیرون باشد کارت ذهن زیبا حذف می شود.
6 اگر کسی سلاخی پدرخوانده شود قابلیت استفاده توانایی در همان شب را هم ندارد.

نقش های بازی

پدرخوانده

پدرخوانده

او از یک بار شلیک شب لئون مصون است.یک جلیقه دارد.تعیین شلیک شب از طرف گروه به عهده پدرخوانده است و اگر از بازی خارج شود دیگر اعضا به جای او شلیک می کنند.پدرخوانده دارای توانایی حس ششم است و اگر در شب... بیشتر بدانید

ساول گودمن

ساول گودمن

اگر فردی از گروه مافیا خارج شود ساول می تواند جای شلیک شب معامله و خریداری انجام دهد.ساول گودمن فقط یکبار می تواند یکی از شهروندان ساده را به یک مافیای ساده تبدیل کند.با علامت او همان شب گرداننده آن ف... بیشتر بدانید

ماتادور

ماتادور

شب ها با تیم مافیا بیدار می شود و هر شب از توانایی خود استفاده می کند.در شب هر بازیکنی را نشان دهد توانایی شب او را آن شب از وی خواهد گرفت و فرد نشان شده اگر بیدار شود با ضربدر گرداننده مواجه می شود ا... بیشتر بدانید

جک گنجشکه

جک گنجشکه

جک نه مافیا است و نه شهروند مستقل است و باید تنهایی بازی را ببرد.جک شب ها نا میرا است و با تیر شب بیرون نمی رود.همچنین در روز را رای هم بیرون نمی رود و فقط نقشش شو می شود.جک باید هر شب یک نفر را طلسم ... بیشتر بدانید

دکتر واتسون

دکتر واتسون

هرشب می تواند جان یک نفر چه عضو مافیا و چه عضو شهروندی را نجات دهد.جان خودش را یکبار می تواند در طول بازی نجات دهد ولی در نجات جان دیگران محدودیتی ندارد.... بیشتر بدانید

لئون حرفه ای

لئون حرفه ای

هرشبی که بخواهد می تواند به یکی از اعضای تیم مافیا شلیک کند.اما با شلیک اشتباه به شهروندان به مجازات خودش کشته می شود و دکتر نمی تواند او را نجات دهد.لئون یک جلیقه دارد که یکبار از تیر نجات پیدا می کن... بیشتر بدانید

همشهری کین

همشهری کین

شهروندی است که در یکی از شب ها به انتخاب خود به دعوت گرداننده یکی از بازیکنان را نشان می دهد.اگر یک مافیا را درست نشان کرده باشد صبح روز بعد گرداننده ساید مافیای نشان شده را در جمع افشا می کند.و همشهر... بیشتر بدانید

کنستانتین

کنستانتین

گرداننده کنستانتین را بیدار می کند تا او به انتخاب خود و تنها یک بار یک نفر از بازیکنان اخراجی اعم از مافیا شهروند و یا مستقل را به بازی برگرداند.غیر از نقش های افشا شده.توانایی های بازیکن احضار شده ا... بیشتر بدانید

شهروند

شهروند

نقش شهروند ساده کمک به هم تیمی های خود در تشخیص مافیا به درستی است و رای دادن با زرنگی به اعضای مافیاست. او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و بیشتر به روند بازی و تیم شهروندی در پیروز شدن است.... بیشتر بدانید

کارت های حرکت آخر

سکوت بره ها

بازیکن اخراجی با نشان کردن دو نفر٬ آنان را بمدت یک روز سایلنت کرده و افرادی که نشان شده باشند٬ فردا حتی در دفاع امکان صحبت کردن ندارند. اگر تعداد بازیکنان به نصف رسید٬ در سکوت بره ها یک نفر سایلنت خواهد شد.

افشای هویت

اگر بازیکن اخراجی این کارت را انتخاب کند٬ گرداننده بدون نیاز به استعالم جمعی نقش دقیق او را فاش میکند و او از بازی بیرون میرود. در این حالت امکان بازگشت به بازی توسط کنستانتین را ندارد.

ذهن زیبا

اگر صاحب این کارت بتواند فقط جک گنجشکه را از بین بازیکنان داخل بازی شناسایی کند. به بازی برمیگردد و جک گنجشکه بجای او از بازی خارج میشود.

اگر جک گنجشکه این کارت را انتخاب کند٬ بدون نیاز به استعالم به بازی باز میگردد اما سپر وی از بین رفته و با شلیک شب کشته خواهد شد

دستبند

بازیکن اخراجی با کارت دستبند هرکس را نشان کند٬ توانمندی های ان شب را از وی میگیرد.

نکته: اگر تنها یک مافیا در بازی مانده باشد و کارت دسبتند دریافت کرده باشد٬ همچنان امکان شلیک خواهد داشت. )شات مختص به یک مافیا نیست٬ یک توانایی تیمی است(

تغییر چهره

بازیکن قبل از خروج کارت نقش خود را با یکی از بازیکنان عوض می کند.

دوئل

در این بازی دوئل توسط ۲ نفر در دفاع اجرا میشود. به این صورت که اگر دو نفر یا بیشتر به رایگیری دور دوم راه پیدا کرده باشند به جای دفاع از خود به مدت یک دقیقه)4 تایم 30 ثانیه،رفت و برگشتی( به صورت پرسش و پاسخ یکدیگر را به چالش میکشند به امید انکه شهروندان از مان آنان مافیا را پیدا کند.

ویدئو آموزش بازی

تمامی حقوق این سناریو متعلق به شرکت ویستا مدیا و تجارت خلاق مدیا می باشد.

خرید بازی و بردگیم
کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو بازپرس
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ارتش سری
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته
قیمت ۲۲۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت مافیا سناریو میتیک
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل پدرخوانده ارتش سری فیلیمو
قیمت ۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل پدرخوانده و ارتش سری
قیمت ۸۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد ZED
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده جک گنجشکه
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته گنجفه
قیمت ۹۵,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
بسته اصلی شب مافيا
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اکسپنشن دارک شب مافيا
قیمت ۳۷۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا شبکه فیلیمو
قیمت ۲۶۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
راز هیتلر
قیمت ۵۸۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا زودیاک نسخه دو
قیمت ۴۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آخرين ايستگاه
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی شبکه سلامت سناریو مذاکره کننده (مینی)
قیمت ۱۶۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آوالون
قیمت ۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 10 عددی با کیف
قیمت ۷۶۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 5 عددی با کیف
قیمت ۴۰۰,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماسک بازی مافیا 10 عددی مشکی با کیف
قیمت ۶۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو تکاور
قیمت ۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا دکتر لکتر فیلیمو
قیمت ۴۸۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ارتش سری با کارت گفتگو خصوصی 0900
قیمت ۱۸۹,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد Zed نسخه دو
قیمت ۶۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
حمله ارواح تاسی
قیمت ۲۷۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
برس بیرمنگام BRASS BIRMINGHAM
قیمت ۹۵۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
گانگستر
قیمت ۳۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اسم فاميل
قیمت ۵۹۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو مذاکره
قیمت ۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اونو فلکس (Uno Flex)
قیمت ۱۱۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
چی فکر کردی
قیمت ۵۹۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اوهام
قیمت ۶۸۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
زیر خاکی سه سوت
قیمت ۸۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماشین جنگی سه سوت
قیمت ۶۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ناک اوت سه سوت
قیمت ۶۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
پروفسور ریچارد
قیمت ۲۳۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
پاتوک
قیمت ۴۸۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اکسپنشن خشاب شب مافيا
قیمت ۸۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
دو خان
قیمت ۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود

به روز رسانی صفحه