سناریو دزد و گنگستر بازی مافیا

این سناریو جذاب توسط معین ذراتی طراحی شده است.

تیم مافیا :گادفادر/ سلاخ /گنگستر / دزد

تیم شهروندی: نگهبان / پزشک/ سیرکوله/ تفنگدار/ بازرس/ دکستر/ کاراگاه خصوصی/ 2 شهروند

ترتیب بیدار شدن نقش ها: نگهبان / دزد / تیم مافیا بجز دزد / دکستر/ کاراگاه خصوصی / پزشک / سیرکوله/ گنگستر به تنهایی/ تفنگدار/ بازرس

گـادفـادر

گادفادر ، رئیس تیم مافیا و مسئول هدایت تیم که تیر شب تیم مافیا به دست اوست.درصورتی که گادفادر از روند بازی خارج شود، سلاخ وگنگستر دیس ابیلیتی شده و به مافیا ساده تبدیل خواهند شد و تیم مافیا فقط حق شات شب خواهند داشت.

سـلـاخ

رتبه دوم تیم مافیا، سلاخ که دو توانایی دارد: اول آنکه میتواند یکبار بعد از خروج یک نفر از بازی با رای گیری، آن شب با نشان دادن علامت تایید به گرداننده، جنازه فرد خارج شده از بازی را سلاخی و درصورت استعلام تا پایان بازی به عنوان استعلام مجهول و جنازه سلاخی شده اعلام گردد.

توانایی دوم سلاخ، ناتویی است و تیم مافیا می تواند یک شب به جای شات، ناتویی کنند و نقش یک شهروند نقش دار را حدس بزنند. اگر حدس نقش اشتباه باشد که اتفاقی نمی افتد اما اگر حدس نقش درست باشد، آن شهروند نقش دار، بصورت افسون شات از بازی خارج می شود.

فرآیند ناتویی در شب توسط گرداننده اعلام میشود. هردو توانایی سلاخ ، درصورت حضور گادفادر ، نیاز به تایید او دارد.

گـنـگـسـتر

گنگستر تفنگدار تیم مافیاست. فقط در یک شب بازی می تواند تفنگ بدهد. گنگستر یک تفنگ جنگی و یک تفنگ مشقی دارد اما گنگستر تفنگ جنگی خود را به یارهای خود نمی تواند بدهد و فقط می تواند به شهروندان تفنگ جنگی بدهد و به خود و یا یارهایش تفنگ مشقی بدهد. درصورتی که تفنگ جنگی گنگستر به یک شهروند زده شود، فرد از بازی خارج و ساید وی اعلام می شود اما درصورتی که تفنگ جنگی گنگستر به یک مافیا زده شود، گرداننده اعلام می کند که تفنگ شما مشقی است!

دزد

دزد مافیای کاملا خاموش بازی است و نه یارهایش را می شناسد و نه یارهایش او را میشناسند او هر شب می تواند به یک نفر اشاره کرده و اکت شب وی را جابه جا کند.پس در هرشب به دو نفر اشاره می کند، نفر اول مورد اشاره دزد، اکت شبش روی نفر دوم اشاره شده دزد اعمال می شود! نقش مقابل دزد نگهبان بازی است . دزد اگر توسط تیم مافیا شات شود، از بازی خارج نمی شود. دزد بازی اکت نگهبان را نمی تواند جابه جا کند! دزد، اکت هیچ شهروند و یا مافیایی را روی خود نمی تواند اعمال کند و ضمنا اکت دزد اسپم ندارد و نمی تواند آن را دو شب متوالی تکرار کند.

نـگـهبـان

نقش مقابل دزد است و در شب میتواند از دو (تا 8 نفر) و یا یک نفر (تعداد 7 نفر به پایین) در مقابل دزدی نگهبانی دهد.نگهبان درصورتی که در روز به هرشکلی از روند بازی خارج شود، نقش وی توسط گرداننده اعلام و میتواند با حدس نقش دزد، او را دستگیر و از روند بازی همراه خود خارج کند.

پـزشـک

دکتر وظیفه نجات شهروندان دربرابر تیر شب را برعهده دارد. وی هرشب میتواند از یک نفر و در طول بازی خودش را دوبار میتواند نجات دهد.

سـیـرکـولـه

سیرکوله متخصص بررسی صحنه جرم است. وی هرشب می تواند از خانه خود خارج شود و به خانه یکی از شهروندان برود. درصورتی که او بتواند کشته شب را حدس بزند و به خانه او رفته باشد، صحنه جرم را از نزدیک می بیند و قاتل را شناسایی می کند و استعلام آن قاتل را از گرداننده میگیرد اما درصورتی که سیرکوله به اشتباه وارد خانه هر یک از مافیاها (حتی دزد) شود، خودش به قتل می رسد. اکت سیرکوله در شب اولاَ اختیاری است و ثانیاَ اسپم دارد و می تواند آن را هرشب تکرار کند و ثالثا درصورت خروج دونفر از بازی گرداننده اعلام نمی کند که کدامیک سیرکوله بوده اند.

تـفـنـگـدار

تفنگدار شهر در طول بازی یک تفنگ جنگی و بی نهایت تفنگ مشقی دارد. درصورت دادن تفنگ جنگی، دادن تفنگ مشقی برای تفنگدار اجباریست. او می تواند به خودش فقط تفنگ مشقی بدهد، نه جنگی و همچنین ساید فرد بیرون رفته با تفنگ نیز موقع خروج اعلام می شود.

کاراگاه خصوصی

شهروندان او را برای ماموریتی خاص استخدام کرده اند تا او با تحقیقات خود، دزد بازی را شناسایی کند.او هر شب بیدار می شود و استعالم یک نفر را از گرداننده می گیرد و فقط استعالم دزد برای او مثبت است و استعالم باقی مافیاها و تمامی شهروندان برای وی منفی است.

دِکـسـتِـر

دکستر یک دکتر پزشکی قانونی و نقش مقابل سلاخ بازی است. او باید هوشمندانه حدس بزند که در کدام شب سلاخ بازی می خواهد از توانایی اول خود استفاده و جسد یک نفر را سلاخی کند. اگر در همان شبی که سلاخ از توانایی اول سلاخی خود استفاده کند، دکستر نیز به گرداننده تایید افشاگری بدهد، سلاخ در سوزاندن جسد ناکام می ماند و استعلام فرد خارج شده از روند بازی درصورت درخواست استعلام، اعلام می شود.

بـازرس

بازرس شهر، هرشب آخرین نفر بیدار می شود و یک نفر را به گرداننده نشان می دهد. گرداننده اکت شبی که نشان شده بازرس آن شب انجام داده است را به بازرس نشان می دهد. بازرس درصورتی که مورد حمله تیم مافیا قرار گیرد، در روز و قبل از خروج از بازی، با اعلام گرداننده وصیت کرده و همچنین به عنوان بازرس بازی به یک نفر دستبند میزند و فقط حق رای او را در آن روز بازی میگیرد.

نکات شرایط خاص بازی

1) درصورتی که دزد بازی به گادفادر بزند، شات تیم مافیا تغییر می کند اما درصورتی که دزد اکت گادفادر را روی یک یار خود اعمال کند، مافیا از بازی خارج نخواهد شد و فقط شات مافیا می سوزد.

2) گنگستر بازی حتی اگر سهواً به دزد خود تیر جنگی بدهد، تفنگ مشقی اعلام می شود و یک تیر جنگی وی می سوزد و فقط درصورتی تیر جنگی گنگستر به دست مافیا میفتد که دزد آن را جابه جا کند.

3) درصورتی که تیرجنگی گنگستر بدست کشته شب بیفتد (با تغییر شات گادفادر و تغییر کشته شب) باز هم تفنگ به گنگستر بر نمی گردد اما درصورتی که تفنگ تفنگدار به هرشکلی به کشته شب برسد ، تفنگ وی به او بر می گردد.

4) اکت دزد روی سلاخ ، نگهبان، دکستر، و شهروندان ساده اثری ندارد اما در مورد بازرس، اکت بازرسی او را جابه جا می کند.

5) درصورتی که دزد به گنگستر یا تفنگدار بزند، اکت تفنگ جنگی آن ها را جابه جا خواهد کرد و در صورتی که هر یک صرفا مشقی داده باشند، تفنگ مشقی اول وی را جابه جا خواهد کرد.

6) درصورتی یک بازیکن دو تفنگ داشته باشد، تفنگ جنگی به مشقی اولویت دارد و اگر دو تفنگ جنگی داشته باشد، جنگی تفنگدار اعمال میشود.

7) درصورتیکه بازرس اکت گنگستر یا تفنگدار را از گرداننده بپرسد، اکت تفنگ جنگی آنها به او نشان داده می شود اما درصورتی که تفنگدار دو تفنگ مشقی داده باشند، اولین فرد مورد اشاره برای دریافت تفنگ مشقی، به بازرس نشان داده می شود و درصورت بازرسی اکت نگهبان نیز، گرداننده اکت اول وی را به بازرس نشان خواهد داد.

8) درصورتیکه بازرس، اکت گادفادر، سلاخ،دکستر و شهروندان ساده را از گرداننده سوال کند با دیس لایک وی روبرو می شود بدین معنا که آنها اکتی در آن شب انجام نداده اند . ضمنا بازرس هیچگاه اکت فرد تکراری را نمی تواند از گرداننده سوال کند حتی اگر بار اول دیس لایک گرفته باشد.

9) درصورتی که بازرس حق رای فردی را بگیرد قوانین رای گیری در آن روز تغییر نمی کند و اگر بازرس در وضعیت کی آس (سه نفر) از روند بازی خارج شود، چون رای گیری مطرح نیست، صرفا وصیت می کند و حق دستبند زدن ندارد.

10) سلاخ و دکستر، هردو صرفا یکبار می توانند از توانایی خود استفاده کنند.

11) سیرکوله اگر به درستی کشته شب را حدس بزند و به خانه او برود، گرداننده قاتل را (گادفادر) به او نشان داده و درصورت عدم حضور گادفادر، به ترتیب سایر مراتب تیم مافیا به عنوان قاتل به سیرکوله نشان داده می شود.

12) اگر سیرکوله از خانه خود خارج شده باشد، مورد حمله تیم مافیا قرار نمی گیرد و همچنین تفنگ گنگستر و تفنگدار نیز به دست او نمیرسد و اگر تفنگدار یا گنگستر، تفنگ جنگی خود را به سیرکوله داده باشد چون در خانه خود نبوده است، تفنگ جنگی آنها می سوزد.

13) کاراگاه خصوصی حتی اگر استعلام منفی بگیرد، بازهم باید درشب بیدار شود چون ممکن است دزد در شب قبل اکت او را جابه جا کرده باشد.

14) در شبی که ناتویی می شود، پزشک و سیرکوله بیدار نمی شوند و درصورتی که بازرس ناتویی شود، چون به صورت افسون شات خارج می شود فقط حق استفاده از توانایی شب خود را ندارد ولی حق وصیت و دستبند زدن (توانایی روز) را دارد.

15) درصورتی که فردی تک دفاع شود، پس از آنکه تارگت و کاور خود را تعیین کرد، ابتدا از خود دفاع کوتاهی کرده و سپس تارگت، کاور او باهم یک دقیقه چلنج روسی می روند و نهایتا باز هم خود فرد دفاع می کند.

16) در 13 تا 11 نفر با پنج رای، در 10 تا 8 نفر با چهار رای، در 7 و 6 نفر با سه رای و در 5 و 4 نفر با دو رای افراد وارد دفاعیه می شوند.


خرید بازی و بردگیم
مافیا ده سناریو برتر
قیمت ۴۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده شرلوک هولمز
قیمت ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل سه گانه پدرخوانده
قیمت ۱۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو بازپرس
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد ZED
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده جک گنجشکه
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته گنجفه
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
فریب Deception
قیمت ۵۸۸,۰۰۰ ۵۴۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
بسته اصلی شب مافيا
قیمت ۶۸۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا زودیاک نسخه دو
قیمت ۵۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آخرين ايستگاه
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود