تاکنوکو

قیمت ۴۸۰,۰۰۰ تومان

معنای تحت اللفظی تا کِنوکو «جوانهی بامبو » است که از ترکیب «دو نشانه» در زبان ژاپنی ساخته می شود. بوردگیم تاکنوکو، از بازیهای سبک خانوادگی )Family( است. از جمله مکانیزمهای این Board Game میتوان به Dice Rolling ، Action Point Allowance System، و Grid Movementاشاره کرد. بازیکنان در این بازی میبایستی با کمک باغبان مخصوص امپراتور زمین ها را زیر کشت ببرند و آبیاری کنند و همین طور یکی از سه گونه بامبو سبز، زرد و صورتی را در آن ها پرورش دهند. در این بازی، شما باید با اشتهای بسیار زیاد این حیوان مقدس برای خوردن بامبوهای تروتازه و آبدار دست و پنجه نرم کنید. بازیکنی که بیشترین مقدار بامبو را پرورش م یدهد و زمین هایش را همزمان با غذا دادن به پاندا مدیریت میکند، برنده ی بازی خواهد بود.