شی کو کو

قیمت ۱۹۵,۰۰۰ تومان

بازی شیکوکو محصول شرکت GDM اسپانیا است که توسط گروه «تیله» تولید و بازنشر شده است. شیکوکو یک بازی گروهی است که در آن در نقش زائرانی ظاهر میشوند که قصد دارند به معبد مقدس برسند اما از اولین نفر و آخرین نفر استقبال نخواهد شد. بهترین راه «راه اعتدال» است. هر دور بازی شامل سه مرحله است: ابتدا هر بازیکن کارت مانترا (سرود مقدس) را بازی میکند. سپس کارتهای بازی شده بر اساس اعداد روی آن مرتب میشود و مهرهها از پلههای معبد بالا میروند. در نهایت کارتها برای دست بعد بازی مرتب میشود. برنده بازی دومین بازیکن از بالا و نفر یکی مانده به آخر خواهند بود.