شاه دزد وزير دويل

قیمت ۲۷۵,۰۰۰ تومان

طراحی ایرانی در تاریکی شب و در راهروهای کاخ شاه، دسیسهای در جریان است. صدای قدمهای مشکوک و ناآشنا از هر سو میآید. هرکس باید هرچه که دیده را به خاطر بسپارد، زیرا رویارویی نهایی در تاریکی اتفاق میافتد. «چراغها» یکییکی خاموش میشوند و وقتی که آخرین چراغ خاموش شود، خنجرها بیرون میآیند و شب خونین آغاز میشود...