ژاندارمری

قیمت ۱۶۵,۰۰۰ تومان

ژاندارمری یک بازی کارتی کارآگاهی با مکانیزم جورکردن دست و تو پاچه کردن است که بازیکن در هر نوبت میتواند سرنخهای مربوط به یک مظنون یا متهم را بدست آورد و براساس آن سرنخها راپورت آن مظنون را بدهد. بازیکنان در طی بازی تلاش میکنند با ساخت پرونده برای مظنونین و نیز سنگ انداختن جلوی سایر بازیکنان، بهترین ژاندارم منطقه باشند و جلوی مقامات بالا خودی نشان بدهند.