سناریو اکسیر بازی مافیا

این سناریو جذاب توسط امید جاوری (سیتیزن) طراحی شده است.

قصه شهری که آخرین امید های خود را برای پاکسازی بیماری از شهر میجوید مقداری ثروت،پژوهندگانی شریف،دلاورانی بصیر و در انتها اکسیری شفابخش

به دنیای اکسیر خوش آمدید

قصه بازی

یک بیماری در حال تکامل و خطرناک با قابلیت عضوگیری شهر مارا فرا گرفته است داخل این گروه،بیماریهایی با قابلیت جهش و اعضایی خطرناک که هرکدام برای به دست آوردن شهر تکامل فردی را به قدرت جمعی ترجیح میدهند و برای به دست آوردن قدرت به همدیگر رحم نمیکنند.

جادوگر ؛ مخترع این بیماری که سعی در فراگیری بیماری و تصرف شهر ماست یاغی،عضو خیانتکار با قابلیت جهش فردی عاصی،رقیب اصلی جادوگر برای سلطنت و زامبی که عضو وفادار به جادوگر و گسترش دهنده بیماری است.

توضیح نقش

اعضای بیماری

جادوگر-یاغی -عاصی -زامبی

جادوگر

کشنده شب با قابلیت کشتن هر یک از اعضای تیم خود و هر نقشی طرف جادوگر بیاید آن نقش ۲۴ ساعت ویروسی میشود و آن ابیلیتی طرف خودش برمیگردد نکته:اکسیر به جادوگر دارو بدهد فردای آن روز دارویش به هیچ شخصی اثر ندارد نکته:چاپار اگر توی فاز شب به جادوگر کمان بزند صبح آن روز از هیچکدام خداحافظی نمیکنیم و تا ۲۴ ساعت بازی چاپار از بازی خارج شود در استعلام وضعیت منفی خوانده میشود.

یاغی

هر جای بازی بسته به سناریو میتواند ساید خود را جداکرده و با هریک از انسان های بازی یک شاخه جدید را ایفا کند نکته:با ایجاد شاخه جدید استعلام یاغی در اعالم وضعیت انسان خوانده میشود و انسانی که دچار بیماری شده است استعلامش در اعالم وضعیت بیمار خوانده میشود نکته:با ایجاد شاخه جدید توسط یاغی در زمانی که بیماری ها بیدار میشوند برای سناریو آن انسانی که بیمار شده است با گروه بیماری بیدار نمیشود.

عاصی

تشنه سلطنت است و هر جای بازی اکسیر را بدست آورد به جای کشته شب جادوگر میمیرد و عاصی رهبر بیماری میشود نکته:اگر عاصی اکسیر را بیدار نکند و انسان دیگری را انتخاب کند در صبح آن روز عاصی کشته میشود و جادوگر در شب بعدی میتواند دو نفر را بکشد.

زامبی

عضو بدون ابیلیتی و وفادار برای گسترش بیماری در شهر است.

اعضای سالم

دانشمند-دستیار-چاپار-اکسیر-خزانه دار

دانشمند و دستیار

دو عضوی که در فاز شب باهم بیدار میشوند و به دنبال اکسیر هستند و هر جای بازی به صورت دلخواه با مشورت میتوانند اکسیر را بیدار کنند که شهر از بیماری در امان باشد و دانشمند عضو نامیرای شب است نکته:اگر دانشمند و دستیار به اشتباه انسان دیگری به جز اکسیر انتخاب کنند آن انسان با آنها بیدار نمیشود و ابیلیتی خود را از دست میدهند نکته:اگر دانشمند و دستیار به اشتباه یکی از چهار عضو بیمار را انتخاب کنند در همان شب عضو بیمار با دانشمند و دستیار بیدار میشود و در صبح آن روز دستیار میمیرد و بازی در یک دقیقه سکوت میرود.

چاپار

دارای ۳ قابلیت که فقط یکی از این قابلیت هارا میتواند استفاده کند قابلیت اول استعالم گرفتن استعالم جادوگر و انسان ها منفی است و استعالم یاغی،عاصی و زامبی مثبت است قابلیت دوم کمان در فاز شب هر جا چاپار احساس کرد که بیماری را در بازی پیدا کرده میتواند در فاز شب به آن بیماری کمان بزند و آن بیماری کشته میشود نکته:اگر به جادوگر توی فاز شب کمان بزند تا ۲۴ ساعت جادو میشود و اگر از بازی خارج شود سایدش منفی میشود قابلیت سوم نیزه در فاز روز در فاز روز همیشه یک نیزه در دست چاپار است که میتواند نیزه اش را بزند و هر دونفر با هم از روند بازی خارج میشوند.

اکسیر

با قابلیت شفابخش که در دست دارو دارد و میتواند هر شب یک نفر را نجات دهد در کل بازی به خودش دوبار میتواند دارو بدهد نکته:از انسان ها دانشمند و دستیار و از گروه بیماری عاصی به دنبال اکسیر هستند نکته:در شب معارفه اکسیر الیک عاصی و دانشمند را همزمان میبیند ولی نمیداند کدام بیمار و کدام انسان است.

خزانه دار

دارای دو قابلیت که فقط یک قابلیت را میتواند انتخاب کند قابلیت اول داروی شفابخش که میتواند به یک نفر را نجات دهد قابلیت دوم نیزه در فاز روز به این صورت که میتواند به دلخواه به یک نفر در فاز شب نیزه بدهد و آن شخص میتواند از آن نیزه در فاز روز استفاده کند نکته: آن نیزه را به هر شخص بزند کشته میشود و با وصیعت از روند بازی خارج میشود ولی سایدش خوانده نمیشود.

انسان

عضو بدون ابیلیتی شهر و به دنبال پاکسازی بیماری است

استعالم وضعیت

استرار و آرامش اختالف ۱ یا ۲ انسان را استرار اختالف ۳ انسان به باال را آرامش

قوانین اخراج از بازی

کلیم نقش گرا به نقش دیتای شب وارد روز نشود لینک دانشمند و دستیار در فاز روز اکسیر چون الیک عاصی و دانشمند را دارد نمیتوند بگوید بینشان بیمار است.


خرید بازی و بردگیم
مافیا ده سناریو برتر
قیمت ۴۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده شرلوک هولمز
قیمت ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل سه گانه پدرخوانده
قیمت ۱۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو بازپرس
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد ZED
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده جک گنجشکه
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته گنجفه
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
فریب Deception
قیمت ۵۸۸,۰۰۰ ۵۴۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
بسته اصلی شب مافيا
قیمت ۷۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا زودیاک نسخه دو
قیمت ۵۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آخرين ايستگاه
قیمت ۷۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود