لیست بهترین اتاق فرار ها

توجه این وب سایت فقط برای آشنایی با اتاق های فرار می باشد و هیچگونه مسئولیت دیگری در قبال اتاق ها ندارد.

بهترین اتاق فرار ها

اتاق فرار کولی
نام اتاق فرار کولی
آدرس البرز (کرج) / گلشهر
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار ابدیت
نام اتاق فرار ابدیت
آدرس تهران / دهکده المپیک
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 95 دقیقه
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار اسرار پنهان
نام اتاق فرار اسرار پنهان
آدرس تهران / دهکده المپیک
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار ضحاک
نام اتاق فرار ضحاک
آدرس البرز (کرج) / بهشتی
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار فسخ
نام اتاق فرار فسخ
آدرس تهران / پونک
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 100 دقیقه
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار پیرزال
نام اتاق فرار پیرزال
آدرس تهران / پیروزی
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار خانواده کالینز
نام اتاق فرار خانواده کالینز
آدرس تهران / شهر آرا
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
اتاق فرار آخرین تقاص
نام اتاق فرار آخرین تقاص
آدرس تهران / تهرانپارس
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار در اعماق تاریکی
نام اتاق فرار در اعماق تاریکی
آدرس تهران / نیروی هوایی
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار سر به نیست
نام اتاق فرار سر به نیست
آدرس تهران / یادگار امام
امتیاز 9.0 پیشنهاد 2
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار معبد
نام اتاق فرار معبد
آدرس تهران / بلوار فردوس
امتیاز 10.0 پیشنهاد 1
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار هیس
نام اتاق فرار هیس
آدرس تهران / خیابان پیروزی
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 80 دقیقه
قیمت ۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار جدایی
نام اتاق فرار جدایی
آدرس البرز (کرج) / شاهين ویلا
امتیاز 10.0 پیشنهاد 3
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار چشم سوم
نام اتاق فرار چشم سوم
آدرس تهران / یادگار امام
امتیاز 10.0 پیشنهاد 1
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار هویت
نام اتاق فرار هویت
آدرس تهران / تهرانپارس
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 80 دقیقه
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار جزاء
نام اتاق فرار جزاء
آدرس تهران / تهرانپارس
امتیاز 10.0 پیشنهاد 1
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار آتلیه
نام اتاق فرار آتلیه
آدرس تهران / فلاح
امتیاز 10.0 پیشنهاد 1
مدت زمان 75 دقیقه
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار توهم
نام اتاق فرار توهم
آدرس تهران / نارمك
امتیاز 10.0 پیشنهاد 1
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیشنهاد های ویژه اتاق فرار

اتاق فرار خاموشی
نام اتاق فرار خاموشی
آدرس تهران / پونک
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۳۵,۰۰۰ تومان
اتاق فرار شرودا
نام اتاق فرار شرودا
آدرس البرز (کرج) / بلوار طالقانی
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار شوم
نام اتاق فرار شوم
آدرس تهران / نارمك
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
نام اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
آدرس تهران / طرشت
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار همزاد
نام اتاق فرار همزاد
آدرس تهران / میدان ونک
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 70 دقیقه
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار منفی چهار
نام اتاق فرار منفی چهار
آدرس تهران / صادقیه
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 80 دقیقه
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار خانواده کالینز
نام اتاق فرار خانواده کالینز
آدرس تهران / شهر آرا
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
اتاق فرار منتالیست
نام اتاق فرار منتالیست
آدرس تهران / کوهک
امتیاز 10.0 پیشنهاد 1
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار قصر جن زده
نام اتاق فرار قصر جن زده
آدرس تهران / پیروزی
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 70 دقیقه
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار فانوس
نام اتاق فرار فانوس
آدرس تهران / شهر ری
امتیاز 10.0 پیشنهاد 1
مدت زمان 110 دقیقه
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار قوام الملک
نام اتاق فرار قوام الملک
آدرس تهران / بلوار فردوس
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 100 دقیقه
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار الرجيم
نام اتاق فرار الرجيم
آدرس تهران / نارمك
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 85 دقیقه
قیمت ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار تباهی
نام اتاق فرار تباهی
آدرس تهران / سبلان
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار بی خوابی
نام اتاق فرار بی خوابی
آدرس تهران / شهرک گلستان
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 80 دقیقه
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار داس خونی
نام اتاق فرار داس خونی
آدرس تهران / شمس آباد
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 70 دقیقه
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار مک کامی
نام اتاق فرار مک کامی
آدرس تهران / خیابان پیروزی
امتیاز 10.0 پیشنهاد 1
مدت زمان 90 دقیقه
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار موزه تسخیر شده
نام اتاق فرار موزه تسخیر شده
آدرس تهران / سی متری جی
امتیاز 10.0 پیشنهاد 1
مدت زمان 75 دقیقه
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار بانو
نام اتاق فرار بانو
آدرس البرز (کرج) / گوهردشت
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 105 دقیقه
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق فرار سرایت
نام اتاق فرار سرایت
آدرس تهران / تهرانپارس
امتیاز 10.0 پیشنهاد 0
مدت زمان 80 دقیقه
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق فرار

اتاق فرار یک بازی ماجراجویی فیزیکی است که در آن بازیکنان مجموعه‌ای از پازل‌ها و معماها را با استفاده از سرنخ‌ها، راهنمایی‌ها و استراتژی حل می‌کنند تا به اهداف دست یابند.اتاق فرار در واقع برخلاف همه بازی‌های کامپیوتری که با الهام از دنیای واقعی طراحی شده اند از بازی‌های کامپیوتری الهام گرفته شده است. اولین طراحان این بازی متفکران حوزه آموزش کشورهای آسیای شرقی بوده اند. آنها بر این باورند که فعالیت بدنی و فکری توام می‌تواند رشد و پویایی افراد برای استفاده از خلاقیت و همیاری را بالا ببرد. پس از مدتی اتاق فرار در امریکا و اروپا نیز همه گیر شد و در حال حاضر در ایران نیز توسط تیم‌های مختلف ارائه می‌شود.اولین مجموعه فرار در سال ۲۰۰۷ در کیوتو ژاپن توسط شرکت SCRAP با یک اتاق برای یک گروه ۶ نفره افتتاح شد. اتاق فرار یک بازی مبتنی بر ماجراجویی در زندگی واقعی است که در آن گروهی از بازیکنان، یک ماجرای طراحی شده توسط صاحبان اتاق فرار را دنبال می کنند. اتاق فرار یک مخمصه و بازی ماجراجویی فیزیکی است که در آن بازیکنان با استفاده از سرنخ‌ها، نکات و استراتژی‌ها برای حل مسائل و دستیابی به اهداف خود، یک سری از پازل‌ها و معماها را حل می‌کنند. بازیکنان در محدودیت زمانی مشخص برای یافتن پاسخ معماها و سرنخ‌هایی که داخل اتاق پنهان شده‌اند، با هم تلاش می‌کنند. اتاق‌های فرار از بازی‌های ویدئویی «فرار از اتاق» الهام گرفته شده‌است.

لیست بهترین اتاق فرار ها در ژانر های مختلف

اتاق فرار چیست؟

اتاق قرار یک پدیده نسبتا جدید است که در آن بازیکنان با استفاده از سرنخ ها، استراتژی ها و راهنمایی، مجموعه ای از معماها و چالش ها را حل می کنند تا به هدف خود برسند. بازیکنان برای این کار، با محدودیت زمانی مواجه هستند. در این بازی، بازیکنان در قالب یک شخصیت، ایفای نقش می کنند و با سایر بازیکنان تعامل برقرار می کنند. بازیکنان اغلب در دنیایی غوطه ور می شوند که برای اجرای ماموریت خود و فرار از اتاق، باید شخصیت ها را به خوبی مجسم کنند اگر چه اتاق فرار یک پدیده سرگرم کننده است. اما از آن به منظور تمرین و تیم سازی برای شرکتها و گروه های حرفه ای دیگر نیز استفاده می شود. دلیل اصلی آن، تقویت ارتباط و اعتماد و همکاری است.

لیست بهترین اتاق فرار های ایران

تاریخچه اتاق فرار

بعضی منابع به یک ورژن بازی زنده اشاره می‌کنند که در سال ۲۰۰۶ در کالیفرنیا به نام «تکه نارنجی» پدیدار شد. هر چند طراح آن یک دانشجوی ژاپنی به نام تاکائو کاتو بود که وقتی دید دوستش در حال انجام بازی ویدئویی فرار از اتاق است به فکر ساختن ورژن واقعی آن افتاد و اولین اتاق فرار شهر سیلیکون‌ولی را در سال ۲۰۰۷ طراحی کرد. این اتاق‌های فرار به صورت موقتی در مکان‌های تفریحی پدیدار می‌شدند و نوع بازی اینگونه بود که طراحان اشیا و راهنمایی‌های لازم را در گوشه و کنار پنهان می‌کردند و بازیکنان با پیدا کردن آنها باید از آن محیط خارج می‌شدند، که مخاطبان زیادی نیز داشت و بلیط‌های آنها به سرعت فروخته می‌شد.

اتاق فرار چگونه فضایی دارد؟

اتاق‌های فرار عموماً در قالب فضاهایی از قبیل زندان، سلول انفرادی، خانه‌های متروکه، فضاپیماها و هر مکان دیگری که سازگار با داستان بازی باشد، در دنیای واقعی شبیه‌سازی می‌شوند. هر اتاق فرار شبیه به تمام فیلم سینمایی دارای ژانر و سناریویی مشخصی می باشد، همانگونه که در فیلم های سینمایی نویسنده، بازیگران، کارگردان، تهیه کننده، دکوراتور و سایر دست اندرکاران همواره می کوشند تا اثر نهایی هرچه بیشتر به ژانر و سناریوی فیلم نزدیک و مرتبط باشد و برای مخاطبان حس همزاد پنداری و پویایی اثر را زنده کند، در اتاق فرار نیز سرمایه گزاران، طراحان، مجریان و گیم مستر همواره در تلاشند تا بازیکنان در طول بازی حس حضور در فضایی واقعی را تجربه کنند. گرچه به دلیل مسائل حفاظت فردی و همچنین عدم توانایی استفاده از ترفندهای پرده کروماکی در اتاق های فرار ممکن است اتفاقات خارق العاده و خاص میسر نباشد، ولی در اتاق فرارهایی که دارای کیفیت مطلوب باشند، این حس همزاد پنداری تا حد قابل توجهی قابل مشاهده است.

مزایای حضور در بازی های اتاق فرار نسبت به دیگر بازی های گروهی

در اتاق فرار با یافتن هر سرنخ هیجانی غیر قابل وصف برای بازیکنان پدید می آید، باز شدن هر قفل شبیه به باز شدن دریچه ای به دنیای ناشناخته هاست، در پشت هر قفل اتفاقی است که پیش از آن بازیکنان هیچ اطلاعی از آن نداشته اند.

از جمله دیگر نکات مثبت بازی در این اتاق ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- هیجان ناشی از اکتشاف و حل معما
۲- هیجان ناشی از بازی گروهی در کنار عزیزان
۳- افزایش کیفیت و راندمان کار گروهی در بین گروه ها
۴- افزایش حس ازخودگذشتگی و عشق در بین همگروهیان
۵- افزایش کیفیت تمرکز و دقت در بازیکنان
۶- ایجاد مهارت برقراری ارتباط با دوستان

مراحل طراحی، ساخت و راه اندازی اتاق فرار

برخی از مخاطبان اتاق فرار با اولین حضور در اینگونه بازی ها متصور می شوند که طراحی و ساخت اتاق فرار کاریست ساده و پیش پا افتاده، ولی آنچه که در واقعیت اتفاق می افتد به میزان قابل توجهی با این باور اختلاف دارد، برای طراحی و اجرای یک اتاق فرار مطلوب می بایست ابتدا فضایی را متناسب با ژانر اتاق فرار مورد طراحی در نظر گرفت، سپس با استفاده از فنون داستان نویسی و ایده پردازی داستان، داستانی را در راستای ژانر مورد نظر خلق نمود، حال زمان طراحی معما فرا می رسد، مرحله طراحی معما توأماً با مرحله ی اجرا با یکدیگر پیش می روند، در طراحی اتاق فرار می بایست معماها و اتفاقاتی که در طول بازی رخ می دهند، همگی در راستای داستان و ژانر بازی باشند و حضور تجهیزات و وسایل بلااستفاده و غیر قابل باور در محیط تا حد زیادی از هیجان و جذابیت بازی می کاهد، برای خلق یک معمای ایده آل ممکن است طراحان و سازندگان بازی مجبور شوند گاهاً ماه ها زمان و هزینه صرف کنند تا معما قوام مورد نظر را بیابد و به درجه مطلوب برسد، در بسیاری از موارد به دلیل دشواری و پر هزینه بودن این مرحله، ممکن است اتاق مورد نظر پیش از راه اندازی تعطیل گردد.

مخاطبین اتاق فرار

طرفداران اتاق قرار بر خلاف تصور از قشر خاصی از جامعه نیستند و این بازی به عنوان اعتیادآور ترین و یکی از پرطرفدار ترین سرگرمی های جهان شناخته می شود که قادر است عموم افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. مخاطبین اصلی اتاق های فرار معمولا گروه های دوستانه هستند؛ اما در حال حاضر بازي اتاق فرار به مدارس و دانشگاه ها، شرکت ها و سازمان های بزرگ، میهمانی های مراسم ها و مناسبت ها هم راه پیدا کرده است، البته با ساختاری متفاوت اما مرتبط.

سن بازیکنان اتاق فرار

مطمئن نیستیم که کسی آمار دقیقی داشته باشد؛ اما تجربه شگفت انگیز چندین ساله ما نشان داده که محدوده سنی شرکت کننده گان در بازی اتاق فرار از 8 ساله هست تا 30 سال که محدودیت آن به سناریو و رانر بازی نیز بستگی دارد. با توجه با آمار حدودی به دست آمده از مجموعه اتاق فرارهای موجود، درصد تخمینی شرکت کننده گان اتاق فرار در محدوده های سنی مختلف عبارت اند از: .14 درصد کمتر از 18 سال .20 درصد از 18 تا 25 سال .27 در دید از 25 تا 30 سال .24 درصد از 30 تا 44 سال .15 درصد بیشتر از 45 سال از آنجایی که بازی ها نیز مانند فیلم هامی توانند به نوبه خود تأثیرات منفی و حتی مخربی را بر مخاطبان خود داشته باشند، طراحان اتاق فرار نیز در مشخص کردن محدوده سنی با توجه به ژآنر و سناریوی بازی به خصوص برای کودکان و نوجوانان دقت کافی را داشته اند و همیشه آن را یادآور می شوند.

اتاق فرار آنلاین

بازی اتاق فرار آنلاین دقیقاً مثل بازی اتاق فرار است، با این تفاوت که در گوشی موبایل یا کامپیوتر انجام می‌شود، در این بازی دقیقاً مثل بازی اتاق فرار با انواع فضاها، معماها و قفل‌های مختلف روبرو می‌شوید که برای باز کردن هر کدام نیاز به جمع‌آوری اطلاعاتی از داخل فضای بازی دارید، بازی اتاق فرار آنلاین در زمان شیوع ویروس کرونا به دلیل تعطیلی اتاق فرارها، توانست افراد زیادی را به سمت خودش جذب کند.

جهت ثبت و افزودن اتاق فرار خود به سایت
09011390901

Refresh