برگه گردانندگی سناریو دکتر لکتر بازی مافیا

اگر گرداننده بازی هستید می توانید به جای کاغذ و خودکار از جداول زیر استفاده نمایید.


جدول بازیکنان و رای گیری

نام بازیکنشخصیت12345678910شهردار

جدول کنترل

شخصیتنوبت بیدار شدننام بازیکنوظایف
دکتر شهر
1
پدرخوانده
۲ به همراه مافیا ها
دکتر لکتر
3
جوکر
4
کاراگاه
5
حرفه ای
6
روانپزشک
7
فروشنده
8
جان سخت
9
شهردار