برگه گردانندگی سناریو دکتر لکتر بازی مافیا

اگر گرداننده بازی هستید می توانید به جای کاغذ و خودکار از جداول زیر استفاده نمایید.


جدول بازیکنان و رای گیری

نام بازیکن شخصیت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شهردار

جدول کنترل

شخصیت نوبت بیدار شدن نام بازیکن وظایف
دکتر شهر
1
پدرخوانده
۲ به همراه مافیا ها
دکتر لکتر
3
جوکر
4
کاراگاه
5
حرفه ای
6
روانپزشک
7
فروشنده
8
جان سخت
9
شهردار