بازی باشگاه کاراگاهان

بازی باشگاه کاراگاهان

باشگاه کارآگاهان یک بار دیگر عضو جدید می پذیرد. شما هم دعوتید، اما قبل از آن باید خود را به عنوان یک کارآگاه واقعی ثابت کنید. شواهد و مدارک را بررسی کنید، شاهدان را زیر نظر بگیریـد و سعـی کنید کسی که در بین شما دروغ می گویـد را شناسایی کنید. تنها، کسی که بیننده بهتری باشد و زیرکی را چاشنی کار خود کند، می تواند پیروز شود.

قوانین بازی

“باشگاه کارآگاهان” تشکیل شده از چندین دور است که در هر دور، هر بازیکن 2 کارت بازی می کند. بازی زمانی به پایان میرسد که:

در بازی 6-8 نفره: هر بازیکن 1 بار “شاهد” شده باشد.

در بازی کمتر از 6 نفر: هر بازیکن دو بار “شاهد” شده باشد.

در هر دور از بازی 5 مرحله زیر انجام می شود:

انتخاب سرنخ

“شاهـد” به کارت هـای خود نگاه می کند و یک کلمـه را به عنـوان سرنخ در ذهن خود انتخاب میکند. سپس یک کارت را در وسط میز بازی رو می کند. کارت بازی شده باید “کلمه” انتخاب شده به عنوان سرنخ را توصیف کند. به خاطر داشته باشید، زمانی که نقش شاهد را بازی میکنید، نباید کلمه ی انتخاب شده به عنوان سرنـخ را به زبان بیاورید بلکـه باید آن را روی دفترچـه ی کاراگاهـان بنویسید. (اما نه همه کاراگاهان) در روند بازی، هر موقع بازیکنی، کارتی بازی کند، همان لحظه یک کارت جدید می کشد.

همه بازیکنان در هر لحظه از بازی باید شش کارت مدارک در دست خود داشته باشند.

مثال: شایان “شاهد” بازی است. کلمه ی انتخابی شایان “طبیعت” است. او کارتی که یک رز قرمز بر روی آن کشیده شده را به عنوان اولین توصیف خود بر روی میز قرار می دهد.

مشخص کردن نقش ها

“شاهد” کلمه ای را که در ذهن خود انتخاب کرده را روی همه دفترچه ها به جز یکی از آنها می نویسد. دفترچه ها را به هم می زند و به صورت تصادفی،یک دفترچه به هر بازیکن می دهد. کسی که دفترچه خالی به او رسیده “خائن” بوده و بقیه “کارآگاه” هستند. کارآگاهان در تلاشند که خائن را شناسایی کنند و همچنین خائن در تلاش برای گمراه کردن کارآگاهان و مخفی ماندن هویتش است. بازیکنان باید همیشه دفترچه خود را مخفی نگه دارند چرا که هیچ کس متوجه نشود چه کسی خائن است.

کارت بازی کردن

نفر اول سمت چپ “شاهد” شروع کننده بازی خواهد بود و در ادامه، بازی در جهت عقربه های ساعت ادامه پیدا می کند. هر بازیکنیک کارت از دست خود بازی می کند که باید با کلمه نوشته شده در دفترچه شان به نوعی همخوانی داشته باشد.

مثال: عرفان یک کارآگاه است. او در دفترچه خود می بیند که شایان (شاهد) کلمه “طبیعت” را نوشته است، پس کارتی را بازی میکند که تصویر دریا در آن است که همین کافی است.

مثال: سارا خائن بازی است که هیچ کلمه ای در دفترچه اش نمی بیند. او سعی می کند دو کارت قبلی که بازی شده است را آنالیز کند تا بتواند کارت مناسب را انتخاب کند. روی هر دو کارت “آب” دیده می شود.

شاید کلمه “آب” باشد.

پس او یک کارت با یک موج آبی رنگ بزرگ انتخاب می کند.

مثال : شایان و عرفان کارت دوم خود را بازی کرده اند و سارا متوجه شده که کلمه احتمالا “آب” نیست

پس شاید “طبیعت” باشد! یا چیزی شبیه به آن؟

او کارت گل های آفتابگردان را بازی می کند به امید اینکه بهترین کارت انتخابی می باشد. شاهد کارت هایش را در وسط میز و دیگر بازیکنان در جلوی خود بازی می کنند. اگر “کارآگاه” هستید سعی کنید کارتی بازی کنید که واضح باشد شما کلمه را می دانید. اگر “خائن” هستید سعی کنید از کارت هایی که دیگران بازی کرده اند اطلاعات جمع آوری کنید.

بحث و رای گیری

بعد از اینکه همه، نفری دو کارت بازی کردند، “شاهد” کلمه را اعلام می کند و دلیل بازی کردن کارت های خود را می گوید. در ادامه همه ی بازیکنان به نوبت در جهت عقربه های ساعت این کار را می کنند و دلیل انتخاب کارت های خود را توضیح می دهند. سپس آن ها باید رای بدهند که چه کسی از نظرشان خائن است. از نفر سمت چپ شاهد شروع می شود (سپس در جهت عقربه های ساعت) هر بازیکن، ذره بین خود را مقابل نشانگر هر بازیکنی که فکر می کند خائن است، قرار می دهد. شاهد حق شرکت در این رای گیری را ندارد. خائن هم در نوبتش به یک نفر رای میدهد تا از فاش شدن هویتش جلوگیری کند. مثال: عرفان فکر می کند سارا خائن بازی است چون کارت های خود را به خوبی توصیف نکرده، به همین دلیل عرفان ذره بین خود را مقابل نشانگر سارا قرار می دهد. سارا هم متقابلا به عرفان رای می دهد به امید اینکه پرهام هم همین انتخاب را انجام دهد. اما پرهام هم به سارا رای می دهد!

امتیازگیری

بعد از اینکه همه بازیکنان رای دادند، دفترچه ها رو می شود تا خائن مشخص شود و روند امتیازگیری آغاز می شود.

الف. هر کارآگاهی که خائن را درست تشخیص داده باشد، 3 امتیاز می گیرد.

ب. اگر خائن صفر یایک ذره بین گرفته باشد، خائن پنج امتیاز می گیرد و شاهد هم چهار امتیاز می گیرند.

ج. اگر دو یا بیشتر از دو ذره بین جلوی خائن باشد، خائن و شاهد هیچ امتیازی نمی گیرند.

مثال: عرفان و پرهام به سارا (خائن) رای دادند و نفری سه امتیاز می گیرند اما سارا و شایان (خائن و شاهد) امتیازی نمی گیرند. بازیکنان توکن های امتیاز خود را به پشت نگه می دارند. زمانی که امتیازگیری تمام شد، دور جدید شروع می شود. “شاهد”، مداد را به نفر سمت چپ خود می دهد، این بازیکن “شاهد” جدید بازی است و دفترچه ها را می گیرد. مطمئن شوید کلمه ی قبلی در دفترچه ها خط خورده باشد که در دور جدی دچار سردرگمی نشوید.

پایان بازی

بازی زمانی به پایان می رسد که هر بازیکنیک بار شاهد شود (6 تا 8 نفره) یا هر بازیکن دوبار شاهد شود (کمتر از 6 نفر). توکن های امتیاز خود را رو کنید و مجموع آن ها را حساب کنید. کسی که بیشترین امتیاز را دارد برنده بازی است. اگر امتیاز ها برابر شد، کسی که بیشترین توکن امتیاز را دارد برنده بازی خواهد بود، اگر باز هم برابر بود، این افراد پیروزی را با یکدیگر شریک می شوند.

حالت پیشنهادی

حالت اول : بازی تماتیک

قبل از شروع دور اول، یک موضوع انتخاب کنید. حال کلمه ای که شاهد انتخاب می کند، باید با موضوع انتخاب شده در ابتدای بازی همخوانی داشته باشد. موضوع انتخاب شده می تواند خیلی خاص باشد. (مانند: ایران، پیشکسوت و ….) یا خیلی کلی باشد (مانند: فیلم، کشور و …) بسته به میزان سختی که می خواهید در بازی داشته باشید. مطمئن شوید که همه بازیکنان با موضوع انتخاب شده موافق باشند. شما می توانید بعد از چند دور موضوع را عوض کنیدیا اینکه کل بازی را با همان موضوع انجام دهید.

حالت دوم: بحث بی بحث!

شما می توانید مرحله 4 بازی (بحث و رای گیری) را به “رای گیری” تغییر دهید. بعد از این که همه بازیکنان دو کارت بازی کردند، بدون اینکه “شاهد” کلمه را اعلام کند و بازیکنان کارت های خود را توضیح دهند، رای گیری آغاز می شود