بازی کودتا (Coup)

بازی کودتا

توضیحات بازی

آينده‌اي نه‌چندان‌دور: يک طبقه‌ي اشرافيِ جديد، متشکّل‌از مُديران عاملِ چندملّيتيِ سودجو، حکومت را در دست گرفته‌است. آزمنديِ آن‌ها و تسلّطِ بي‌چون‌وچراي‌شان بر اقتصاد، زندگي مردُم -بجُز عدّه‌اي اندک از دُم‌کلفت‌ها- را در فقر و نااُميدي فرو بُرده‌است.

امّا از دلِ توده‌هاي مردُمِ تحتِ‌فشار، يک گروه پارتيزانيِ زيرزميني با هدفِ براَندازيِ حُکّامِ فاسد، قد علم کرده‌است. تلاش‌هاي مُتهوّرانه‌ي اين شورشيان، باعثِ به‌وجود آمدنِ دودَستگي، نفاق و ضعف در مجامعِ حکومتيِ امپراتوريِ جديد شده و اين حکومتِ فاسد را در آستانه‌ي فروپاشي قرار داده‌است.

امّا اين اغتشاشات، براي شما، به‌عنوانِ يکي‌از اعضاي بلندمرتبه‌ي دولت، فرصتي است مُغتنم تا با ايجادِ انحراف، تطميع و فريب‌کاري، راهِ خود را به‌سوي قدرت مُطلق، باز کنيد! براي تحقّقِ اين هدف، بايد نفوذِ رُقباي خود را از بين بُرده و آن‌ها را به ناکجاآباد، تبعيد کنيد!

در اين روزگارِ مُلتهب، تنها يکي‌از شما مي‌تواند دوام بياورد...

تقسیم کارت ها و آماده سازی

کارت‌های شخصیت را باهم بُر زده و به هر بازیکن، 2 کارت بدهید. بازیکنان همواره می‌توانند به کارت‌های خود نگاه کنند ولی باید آن‌ها را به‌پُشت، پیشِ‌روی خود بگذارند. کارت‌های باقی‌مانده، به‌شکلِ یک ستونِ کارت‌کِشی در وسطِ محوطه‌ی بازی قرار گرفته و ستونِ "دربار" را تشکیل می‌دهند.

به هر بازیکن، 2 سکّه بدهید. سکّه‌های هر بازیکن، همواره باید طوری قرار بگیرند که سایرِ بازیکنان بتوانند ببینند. سکّه‌های باقی‌مانده را به‌عنوانِ "خزانه" در وسطِ محوطه‌ی بازی بگذارید.

به هر بازیکن، 1 کارت چکیده‌ی قوانین بدهید (در صورت نیاز به راهنمایی، می‌توانید به آن‌ها رجوع کنید). لازم است بازیکنان، پیش‌از آغازِ بازی، کاملاً بر قوانینِ بازی و ویژگی‌های کارت‌ها مسلّط شوند! بازیکنی که بازیِ قبلی را بُرده، بازی را آغاز می‌کند!!

هدف بازی

از بین بُردنِ نفوذِ تمامیِ رُقبا و تبدیل شدن به تنها بازمانده در نهادِ قدرت!

کارت‌هایی که به‌پُشت، پیشِ‌روی بازیکن قرار دارند، نشان می‌دهند که او بر روی کدام‌یک از بلندپایگانِ حکومت، نفوذ دارد. تصاویرِ روی این کارت‌ها، شخصیت‌هایی را که بازیکن بر روی‌شان نفوذ دارد و توانایی‌های آن‌ها را نشان می‌دهند.

هرگاه بازیکنی، یکی‌از شخصیت‌های تحتِ‌نفوذِ خود را از دست بدهد، باید یکی‌از کارت‌های خود را "رو" کند. کارت‌های "رو"شده، به‌همان‌شکل، تا پایانِ بازی، پیشِ‌روی بازیکن می‌مانند ولی دیگر هیچ سودی برای او نخواهند داشت! بازیکن، در هنگامِ از دستِ رفتنِ یکی‌از شخصیت‌های تحتِ‌نفوذش، می‌تواند تصمیم بگیرد که کدام‌یک از 2 کارت خود را "رو" کند.

بازیکنی که همه‌ی نفوذش -یعنی هر 2 کارت خود- را از دست بدهد، به ناکجاآبادی در دوردست، تبعید شده و از بازی خارج می‌شود!!

چگونگی بازی

بازی، به‌شکلِ نوبتی و در جهت ساعت‌گرد انجام می‌شود.

هر بازیکن، در هر نوبت، فقط می‌تواند یک "اقدام" را انتخاب کند و نوبت‌ها را نیز نمی‌توان واگذار کرد!

پس‌از آن‌که بازیکن، انتخاب کرد که می‌خواهد دست به چه اقدامی بزند، دیگر بازیکنان فرصت خواهند داشت تا او را به "چالش" کشیده یا با "اقدام" او مقابله کنند!

اگر اقدامی به چالش کشیده نشده یا مورد "اقدامِ متقابل" قرار نگیرد، خودبه‌خود با موفقیت به‌انجام می‌رسد.

چالش‌ها حتماً باید پیش‌از انجامِ عملیات‌ها یا عملیات‌های متقابل، صورت بگیرند.

بازیکنی که تمام نفوذ خود را از دست داده و هر 2 کارتش "رو" شده باشند، بلافاصله از بازی خارج می‌شود. کارت‌های او، تا پایان، به‌همان‌شکل باقی مانده و سکّه‌هایش نیز نصیبِ "خزانه" می‌شود!

بازی وقتی به‌پایان می‌رسد که فقط یک بازیکن باقی مانده باشد!

اجزاء بازی

15 کارت شخصيت (بزرگ‌زاده، آدم‌کُش، فرمانده، سفير و شاه‌دُخت؛ از هرکدام، 3 کارت)

50 سکّه

بزرگزاده در کودتا
فرمانده در کودتا
آدمکش در کودتا
سفیر در کودتا
شاهدخت در کودتا
1در ابتدا هر کس دو کارت به صورت شانسی و 2 سکه دریافت می کند.
1هرجا که دوست داشتید بلوف بزنید و از هر شخصیتی که خواستید استفاده کنید.
در نوبت خود می توانید :
1یک سکه بردارید.
2دو سکه بردارید.
3می توانید از قدرت شخصیت هایی که دارید استفاده کنید.
4می توانید بلوف بزنید و از قدرت یک شخصیت استفاده کنید.
5اگر هفت سکه داشته باشید می توانید علیه کسی کودتا کنید.
6اگر ده یا بالاتر سکه داشته باشید باید کودتا کنید.
نکات مهم :
1اگر یک سکه بردارید کسی نمی توند علیه شما کاری انجام دهد.
2اگر دو سکه بردارید کسی که کارت بزرگزاده دارد و یا بلوف بزند که دارد می تواند جلوی شما را بگیرد.
3اگر بگویید دروغ می گویی و بزرگزاده نداری آن شخص باید کارتش را رو کند و اگر داشته باشد یک کارت شما می سوزد.
4اگر علیه کسی کودتا شود آن شخص به انتخاب خود یک کارت را رو می کند و می سوزاند.
5اگر در نوبت خود نه سکه داشته باشید و بخواهید دو سکه بردارید می توانید ولی در دور بعد حتما باید کودتا کنید.
6در هر جای بازی تا وقتی کسی نگوید شما بلوف می زنید می توانید از قدرت شخصیت ها استفاده کنید و نیازی نیست کارت خود را رو کنید.
7اگر کسی گفت بلوف می زنید و شما بلوف نزده بودید و کارت خود را رو کنید کارت شما با دسته کارت های بیرون بر می خورد و شما مجدد کارت برمیدارید و شخصی که اشتباه تهمت زده به انتخاب خود یک کارت می سوزاند.
8اگر کسی گفت بلوف می زنید و شما بلوف زده بودید باید یک کارت خود را رو کنید و بسوزانید.
9کسی که کارت هایش تمام شود از بازی حذف می شود.
10از هر کارت شخصیت سه عدد وجود دارد.
11آدمکش اگر به کسی حمله کند و شخص بگوید بلوف میزنی و بلوف نزده باشد آن شخص دو کارت خود را از دست می دهد.
12اگر آدمکش به کسی بگوید بلوف میزنی و شاهدخت نداری آن شخص واقعا نداشته باشد دو کارتش می سوزد.