بازی کدنیمز کلمات

بازی کدنیمز کلمات

آموزش بازی

بازی کد نیمز کلمات (CodeNames Words) یک بازی خلاقیتی فکری است که بین دو تیم برگزار می شود.

هر تیم یک ابر جاسوس دارد و یک یا چند جاسوس که باید ابر جاسوس هم تیم کمک کند تا جاسوسان ماموران تیم خود را زودتر از تیم حریف پیدا کنند.

ابتدا از میان هزاران کلمات یک مربع 5 در 5 کلمات مختلف روی میز چیده می شود سپس یک کلید مخفی از رمز این کلمات رو به روی ابر جاسوس ها قرار می گیرد تا با کمک این کلید جاسوسان را راهنمایی کنند.

دور کارت کلید رنگ قرمز و یا آبی وجود دارد که نشان دهنده شروع کننده بازی هست.

روی کارت کلید شما به عنوان ابر جاسوس باید کارت های رنگ ماموران خود را راهنمایی کنید تا جاسوسان پیدا کنند.

شما حق ندارید مستقیم به کلمه اشاره کنید همچنین فقط و فقط باید با یک کلمه راهنمایی کنید.

اگر ابر جاسوس کلمه را بگوید و شماره ای اعلام کند یعنی به این کلمه ای که گفته 3 کلمه مرتبت وجود دارد و 3 حدس می توانند بزنند.

اگر جاسوسان درست حدس بزنند کارت آن ها روی کلمه قرار می گیرد و یک جایزه دارند که می توانند یک حدس بزنند یا نزنند.

اگر به اشتباه جاسوسان رنگ حریف را حدس بزنند رنگ حریف روی کلمه قرار می گیرد و نوبت عوض میشه.

اگر رنگ شهروندی حدس بزنند کارت شهروندی روی آن قرار می گیرد و نوبت عوض می شود.

اگر کلمه آدمکش را به اشتباه جاسوسان حدس بزنند همان جا بازی تمام شده و آن تیم می بازد.

بازی کدنیمز آنلاین
بازی کدنیمز آنلاین
بازی کدنیمز آنلاین
بازی کدنیمز آنلاین

بازی کدنیمز کلمات آنلاین

شما می توانید این بازی جذاب را در سایت وایت شو آنلاین با دوستانتان بازی کنید و لذت ببرید.ابتدا یک بازی بسازید سپس کد بازی و رمز بازی را به دوستانتان بدهید تا با هم بازی کنید.

ویدئو آموزش بازی