سناریو کلاسیک محض بازی مافیا

این سناریو توسط بهزاد لیورپول طراحی شده است.

این بازی برای تعداد 10 الی 13 نفر طراحی شده است.

نقش های شهروندی

دکتر

رویین تن

شهروند ساده

نقش های مافیایی

گادفادر

تروریست

مافیا ساده

این سناریو ده نفره و دوازده نفره و سیزده نفره میباشد.

دوازده نفره یک شهروند ساده و یک مافیا ساده اضافه میشود.

سیزده نفره دو شهروند ساده و یک مافیا ساده به بازی اضافه میشود.

شروع بازی نقش ها پخش میشود معارفه دارد نفری 15 ثانیه صحبت.

شب میشود مافیاها یکدیگر را میشناسند.

روز یک چالش آزاد میباشد صحبت ها تمام شد.

نحوه رای گیری تا پایان بازی (رای یک)هر پلیر دوتا رای یک به اجبار میدهد رای خروج به اجبار میباشد هر پلیر یک رای خواهد داد.بالاترین رای از بازی خارج میشود حتی اگر به حد نصاب نرسد.

سابقه در بازی ملاک نیست و اهمیتی ندارد یعنی اگر کسی وارد دفاعیه شود و رای ها مساوی شود کسی خارج نخواهد شد اگر سابقه داشته باشد.

حد نساب رای یک برای ورود به دفاعیه

10 نفر 4 رای دفاع

12 نفر 5 رای دفاع

13 نفر 5 رای دفاع

رای خروج به اجبار شبیه بازپرسی میباشد بالاترین رای از بازی حذف خواهد شد رای مساوی هر دو نفر یا هر سه نفر هر چند نفر داخل دفاع باشند با رای برابر میشینند اگر تک دفاع باشد شخص باید به حد نساب برسد دقیقا شبیه سناریو بازپرس مثلا اگر ده نفر بودیم 4 رای خروجه.

نکته مهم

نکته ترور بازی (فقط)با رای گیری از بازی خارج شود میتواند یکی را همراه خودش ببرد.

بازی در تعداد 10 نفر دو اعلام وضعیت دارد.

استاندارد این سناریو در تعداد 10 نفر می باشد.

اعلام وضعیت بازی رنگی محاسبه میشود.

بازی تو دک 10 نفره در وضعیت زرد شروع میشود.

وضعیت سفید اختلاف 5 به بالا

وضعیت زرد اختلاف 3 و 4

وضعیت قرمز اختلاف 1 و 2