قرعه مرگ !

بین خودتون یکی میشه شیر و یکی میشه خط ! حالا ما به شما میگیم شیر بهش مرگ میوفته یا خط !

خط !


Refresh