بازی مجدد

رولت روسی

یکی از مکعب ها قرمز هست و هرکس قرمز را بزند حذف می شود.