کارت حرکت آخر بازی مافیا !

سر شماری

تعداد مافیا و تعداد شهروند مانده در بازی اعلام می شود.

Refresh