کارت حرکت آخر بازی مافیا !

نبش قبر

اگر کسی از بازی بیرون رفته به انتخاب این شخص نقشش گفته می شود.

Refresh