بازی هم خون (Blood Bound)

بازی هم خون

توضیحات کلی بازی

بازی هم خون (Blood Bound) یک بازی استنتاجی در سبک بازی های مافیایی می باشد که بازیکنان به صورت نقش مخفی به دو قبیله ققنوس و گارگویل تقسیم می شوند که علاوه بر قبیله هر بازیکن نقش خاص و یک شماره بین یک تا نه دارد که کسی که پایین ترین شماره قبیله را داشته باشد رییس قبیله است.البته اگر تعداد بازیکنان فرد باشد یک شخص به عنوان تفتیشگر که شخصیت مستقل دارد وارد بازی می شود که جز قبایل نیست.بازیکنان قبایل باید سعی کنند همدیگر را پیدا کنند و به قبیله دیگر حمله کنند تا رییس قبیله را بکشند.

بازی هم خون

طریقه بازی

پس از آنکه کار نقش ها به صورت شانسی میان بازیکنان تقسیم شد هر بازیکن میبایست جناح سرنخ (جناحی که در پایین کارت هست و ممکن است با جناح اصلی شما متفاوت باشد) خود را به نفر سمت چپ خود نشان دهد.

سپس یک بازیکن به صورت شانسی شروع کننده بازی می شود و میبایست به یک بازیکن حمله کند.کسی که مورد حمله قرار می گیرد دو اتفاق می تواند بیافتد یا می تواند درخواست مداخله کند و یا قبول بکند که زخم بخورد و کارش را انجام دهد.

در حالتی که زخم بخورد یا می تواند یک توکن وابستگی روی کارت خود را انجام دهد و یا شماره نقش خود را لو بدهد و نقشش را بازی کند.در این حالت اگر شماره نقشش پایین ترین عضو قبیله باشد از آن پس بالاترین شماره قبیله رییس قبیله می شود.

در حالتی که درخواست مداخله کند و یک بازیکن قبول کند که مداخله کند میبایست حتما شماره نقش خود را بازی کند.

اگر برای بار چهارم به کسی حمله شود و کسی مداخله نکند آن شخص از بازی خارج می شود و همه کارت های شخصیت خود را رو می کند و اگر شخص خارج شده رییس قبیله باشد و شخص حمله کننده از آن یکی قبیله باشد بازی را می برند.

بازیکنی که به آن حمله شده خنجر دست او میافتد و او میبایست حمله کند.توجه داشته باشید که شخص مداخله کننده حمله نمی کند.

بازی هم خون

قبیله گارگویل

بازی هم خون
1
1

ریش سفید کارت قلم را از مرجع می گیرد و آن را در کنار خود قرار می دهد.پس از آن ریش سفید دیگر رییس قبیله خود نیست و رهبر قبیله شخصیتی است که بزرگترین عدد را دارد.

2
2

مزدور با استفاده از توانایی اش می تواند یک بازیکن را دوبار زخمی کند سپس مزدور خنجر را به آن بازیکن می دهد.

3
3

خبرچین دو بازیکن را انتخاب می کند سپس مخفیانه به کارت شخصیت آن ها نگاه می کند و آن ها به صاحبشان بر می گرداند خبرچین باید مواظب باشد که شخص دیگری نبیند.خبرچین یا می تواند راست بگوید و یا دروغ.نماد سرنخ خبرچین از قبیله حریف است.

4
4

غیب گو می تواند یک بازیکن را زخمی کند آن بازیکن باید توکن رتبه خود را بر دارد تا این زخم را متحمل شود سپس غیب گو خنجر را به آن بازیکن می دهد.اگر آن بازیکن قبلا توکن رتبه خود را برداشته باشد پس باید به جای آن یک توکن وابستگی بردارد اگر قبلا سه بار زخمی شده باشد اسیر می شود.

5
5

محافظ به یک بازیکن کارت سپر می دهد و کارت شمشیر را برای خود بر می دارد بازیکن با کارت سپر محافظت می شود و بازیکنان نمی توانند به او حمله کنند یا توانایی خود را برای زخمی کردن او استفاده کنند اگرچه او می تواند مداخله کند و زخمی شود.وقتی کسی که شمشیر دارد برای سومین بار زخمی شود سپر ها از بین می رود.

6
6

مبارز می تواند بازیکنی که به او حمله شده است را یکبار زخمی کند.

7
7

فقط در صورت مداخله می تواند از توانایی خود استفاده کند و پس از مداخله می تواند یا یکبار او را زخمی کند و یا یک زخم او را مداوا کند و اگر بازیکن رتبه خود را به مرجع باز گرداند مجدد می تواند از توانایی اش استفاده کند.

8
8

جادوگر یک کارت عصا به یک بازیکن می دهد و یک عصا برای خودش بر می دارد و وقتی آن بازیکن زخمی شود جادوگر نیز یک توکن وابستگی ناشناخته بر می دارد.اگر جادوگر استفاده از توانایی خود را انتخاب کند هردو بازیکن باید کارت توانایی عصا را دریافت کنند.اگر جادوگر برای بار دوم از توانایی خود استفاده کند کارت توانایی دوم عصا را نمی گیرد.

9
9

زیبارو کارت بادبزن را به یکی می دهد زمانی که بازیکن دارای کارت توانایی بادبزن هدف حمله قرار گیرد سایر بازیکنان نمی توانند مداخله کنند.

قبیله ققنوس

بازی هم خون
1
1

ریش سفید کارت قلم را از مرجع می گیرد و آن را در کنار خود قرار می دهد.پس از آن ریش سفید دیگر رییس قبیله خود نیست و رهبر قبیله شخصیتی است که بزرگترین عدد را دارد.

2
2

مزدور با استفاده از توانایی اش می تواند یک بازیکن را دوبار زخمی کند سپس مزدور خنجر را به آن بازیکن می دهد.

3
3

خبرچین دو بازیکن را انتخاب می کند سپس مخفیانه به کارت شخصیت آن ها نگاه می کند و آن ها به صاحبشان بر می گرداند خبرچین باید مواظب باشد که شخص دیگری نبیند.خبرچین یا می تواند راست بگوید و یا دروغ.نماد سرنخ خبرچین از قبیله حریف است.

4
4

غیب گو می تواند یک بازیکن را زخمی کند آن بازیکن باید توکن رتبه خود را بر دارد تا این زخم را متحمل شود سپس غیب گو خنجر را به آن بازیکن می دهد.اگر آن بازیکن قبلا توکن رتبه خود را برداشته باشد پس باید به جای آن یک توکن وابستگی بردارد اگر قبلا سه بار زخمی شده باشد اسیر می شود.

5
5

محافظ به یک بازیکن کارت سپر می دهد و کارت شمشیر را برای خود بر می دارد بازیکن با کارت سپر محافظت می شود و بازیکنان نمی توانند به او حمله کنند یا توانایی خود را برای زخمی کردن او استفاده کنند اگرچه او می تواند مداخله کند و زخمی شود.وقتی کسی که شمشیر دارد برای سومین بار زخمی شود سپر ها از بین می رود.

6
6

مبارز می تواند بازیکنی که به او حمله شده است را یکبار زخمی کند.

7
7

فقط در صورت مداخله می تواند از توانایی خود استفاده کند و پس از مداخله می تواند یا یکبار او را زخمی کند و یا یک زخم او را مداوا کند و اگر بازیکن رتبه خود را به مرجع باز گرداند مجدد می تواند از توانایی اش استفاده کند.

8
8

جادوگر یک کارت عصا به یک بازیکن می دهد و یک عصا برای خودش بر می دارد و وقتی آن بازیکن زخمی شود جادوگر نیز یک توکن وابستگی ناشناخته بر می دارد.اگر جادوگر استفاده از توانایی خود را انتخاب کند هردو بازیکن باید کارت توانایی عصا را دریافت کنند.اگر جادوگر برای بار دوم از توانایی خود استفاده کند کارت توانایی دوم عصا را نمی گیرد.

9
9

زیبارو کارت بادبزن را به یکی می دهد زمانی که بازیکن دارای کارت توانایی بادبزن هدف حمله قرار گیرد سایر بازیکنان نمی توانند مداخله کنند.

نسبت تعداد کارت شخصیت

بازیکنانققنوسگارگویلتفتیشگر
6330
7331
8440
9441
10550
11551
12660
بازی هم خون
تقسیم شخصیت ها و شماره بازیکنان کاملا به صورت بر خورده و شانسی است.

تفتیشگر

بازی هم خون
تفتیشگر
تفتیشگر

تفتیشگر دو کارت نفرین واقعی و نفرین بی اثر دارد که هر زمان نقش خود را لو دهد می تواند آن ها را به دلخواه به دو بازیکن بدهد.و بازیکنان نمی توانند به کارت نفرین خود نگاه کنند.تفتیشگر باید سعی کند نفرین واقعی را به رییس قبیله پیروز بدهد و اگر رییس اسر شود برنده بازی می شود و یا اگر تفتیشگر اسیر شود نیز برنده بازی می شود.

تفتیشگر
تفتیشگر

تفتیشگر دو کارت نفرین واقعی و نفرین بی اثر دارد که هر زمان نقش خود را لو دهد می تواند آن ها را به دلخواه به دو بازیکن بدهد.و بازیکنان نمی توانند به کارت نفرین خود نگاه کنند.تفتیشگر باید سعی کند نفرین واقعی را به رییس قبیله پیروز بدهد و اگر رییس اسر شود برنده بازی می شود و یا اگر تفتیشگر اسیر شود نیز برنده بازی می شود.

نسبت تعداد کارت نفرین

بازیکناننفرین واقعینفرین بی اثر
711
912
1113